direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn,met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

  • a. onderwijs en zaalsport;
  • b. gezondheidszorg;
  • c. welzijnszorg;
  • d. levensbeschouwelijke functies;
  • e. politieke-, belangen- en ideĆ«le organisaties/verenigingen en hobbyclubs;
  • f. openbare dienstverlening:
  • g. voorzieningen ten behoeve van het verkeer, groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair;
  • h. functies vergelijkbaar met die genoemd onder a. tot en met e. van dit lid;
  • i. dienstwoningen;

en ondergeschikt voor:

  • j. kleinschalige horeca en detailhandel, uitsluitend ten dienste van bovengenoemde bestemmingsomschrijvingen.
11.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat de inhoud van dienstwoningen maximaal 600 m3 per woning mag bedragen.

11.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 25.1 ten behoeve van het buiten het bouwvlak bouwen, van kleine bouwwerken passend in de bestemming zoals fietsenstallingen, hekwerken en zitbanken met een maximumbouwhoogte van 3 meter.