direct naar inhoud van Artikel 12 Tuin
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 12 Tuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Tuin" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;
  • b. oprit naar een achter de voorgevelrooilijn, gelegen garage of parkeergelegenheid;
  • c. parkeerplaatsen, met in achtneming van het bepaalde in lid 12.4 en uitsluitend geldend voor de percelen die genoemd zijn in bijlage 3 van de regels;
  • d. parkeervoorzieningen ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein'.
12.2 Bouwregels
  • a. op deze gronden mag niet worden gebouwd;
  • b. in afwijking van het bepaalde in sub a. mag ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1' een hekwerk worden opgericht met een maximumbouwhoogte van 2,50 meter.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen het gebruik van de in het eerste lid van dit artikel genoemde gronden ten behoeve van parkeerdoeleinden voor zover het betreft de gronden gelegen tussen de tussen de voorgevelrooilijn en de openbare weg en waarbij het niet betreft:

  • de gronden die wordt gebruikt als oprit naar een carport, garage of parkeergelegenheid en
  • een parkeerplaats als bedoeld in lid 12.1 onder c en
  • de gronden met een functieaanduiding 'parkeerterrein'.
12.4 Uitsterfregeling

Het gebruik van de gronden als parkeerplaats, als bedoeld in lid 12.1 onder c. mag niet meer worden hervat indien dit gebruik gedurende een onafgebroken periode van ten minste zes maanden gestaakt is geweest en indien de voortuin zichtbaar niet meer geschikt is om te gebruiken als parkeerplaats.