direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 1
Plan: Binnenstad en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12001-0004

Artikel 11 Gemengd - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. sociale en culturele doeleinden;
  • 2. theater- en sociëteitsruimte;
  • 3. horeca als genoemd in de categorieën 1, 2a, 3 en 4 van de Lijst met horecacategorieën;
  • 4. expositie- en vergaderruimte;
  • 5. kantoren;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. geluidwerende voorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. water;

met de daarbij behorende:

 • k. tuinen, erven en terreinen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' mag de bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven bouwhoogte bedragen en mag het bebouwingspercentage per perceel niet meer dan het aangegeven percentage bedragen.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
  • 1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat;
  • 2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
  • 3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 10 meter bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.4 Afwijken van de bouwregels
11.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 11.2.1 onder a om toe te staan dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • 1. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • b. het bepaalde in artikel 11.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een gebouw wordt vergroot met niet meer dan 1 meter.
11.4.2 Voorwaarden

De in artikel 11.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten';
 • b. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van kantoren over een vloeroppervlakte van meer dan 6000 m²;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.