direct naar inhoud van Artikel 12 Gemengd - 2
Plan: Binnenstad en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12001-0004

Artikel 12 Gemengd - 2

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. woningen;
  • 2. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijke voorzieningen';
  • 3. dienstverlening;
  • 4. kantoren;
 • b. bijzondere woonvormen;
 • c. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt

 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. geluidwerende voorzieningen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. infrastructurele voorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. water;

met de daarbij behorende:

 • m. tuinen, erven en terreinen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de hoofdgebouwen dienen in de naar de weg toegekeerde grens van een bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m)' mag de goot-, en bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;
 • d. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij de maximaal toegestane goothoogte gelijk is aan de maximaal toegestane bouwhoogte;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer dan 70° bedragen;
12.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. binnen de bouwvlakken en op de bij de hoofdgebouwen behorende erven, die liggen binnen deze bestemming, mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd:
  • 1. ten behoeve van een woning, zoals bergingen en garageboxen;
  • 2. ten behoeve van een bij een woning behorend aan huis verbonden beroep, onder de voorwaarde dat het gedeelte van de bovenwoning en de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen, dat wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroep niet meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de bovenwoning tot een maximum van 50 m²;
 • b. elk aaneengesloten deel van het buiten een bouwvlak gelegen gedeelte van een bestemmingsvlak mag tot niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een woning mag niet meer bedragen dan 25 m² per woning;
 • d. de goothoogte van een een bijbehorend bouwwerk mag:
  • 1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
  • 1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat;
  • 2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
  • 3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 14 meter bedragen.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de waarden van het beschermd stadsgezicht;
 • c. een goede woonsituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. een goede milieusituatie;
 • h. de bescherming van de groenstructuur;
 • i. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.4 Afwijken van de bouwregels
12.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in artikel 12.2.1 onder onder d om toe te staan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verkleind;
 • b. het bepaalde in artikel 12.2.1 onder e om toe te staan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt vergroot;
12.4.2 Voorwaarden

De in artikel 12.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de waarden van het beschermd stadsgezicht;
 • c. de woonsituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de parkeergelegenheid;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de groenstructuur;
 • i. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor groothandel, detailhandel of horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen op de gronden en in de bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten';
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.