direct naar inhoud van Artikel 34 Algemene gebruiksregels
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 34 Algemene gebruiksregels

34.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, met uitzondering van de gronden binnen de bestemmingen 'Centrum - Kernwinkelgebied 2' en 'Centrum - Horecagebied' ter plaatse aangeduid als 'seksinrichting' of 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - seksbioscoop' en 'Cultuur en ontspanning - Seksinrichting';
 • b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;
 • c. het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van bewoning;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
34.2 Beroep of bedrijf aan huis

Gebruik van ruimten binnen een woning (i.c. hoofdgebouw, aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen ) ten behoeve van een beroep of bedrijf aan huis wordt overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
 • b. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage 1 Staat van Beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis zijn aangeduid als milieucategorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;
 • c. het gebruik mag geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte hebben;
 • d. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning (met inbegrip van de gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen), tot ten hoogste (en in totaal) 50 m2 mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 • e. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden;
 • f. er mag geen horeca plaatsvinden, waarbij in afwijking hiervan een Bed and mag worden gerealiseerd mits:
  • 1. de toeristisch recreatieve overnachtingsmogelijkheid niet als zelfstandige wooneenheid functioneert (de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan);
  • 2. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning wordt gehandhaafd;
  • 3. het maximaal aantal bedden ten dienste van de Bed and Breakfast-voorziening niet meer dan 4 bedraagt.
 • g. er mag geen seksinrichting worden opgericht;
 • h. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend.