direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene aanduidingsregels
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 35 Algemene aanduidingsregels

35.1 milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
35.1.1 Aanduidingsregel

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de gronden behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het beschermen van de grondwaterwinning.

35.1.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
 • a. Ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen, is ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist:
  • 1. het opslaan of het ondergrondse transport van schadelijke en bodembedreigende stoffen;
  • 2. het fysisch aantasten van de bodem;
  • 3. het ophogen, ontgronden, egaliseren en ontginnen;
  • 4. het graven en dempen van wijken, sloten en waterlopen;
  • 5. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen en het zoeken naar delfstoffen.
 • b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
  • 1. niet dieper zijn dan 50 m;
  • 2. het normale onderhoud en beheer betreffen, waaronder normaal spit- en ploegwerk, anders dan diepploegen;
  • 3. plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek;
  • 4. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 5. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
 • c. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen, wordt schriftelijk advies van het waterschap en de beheerder van het grondwaterbeschermingsgebied ingewonnen.
 • d. De omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken of werkzaamheden de mogelijkheden tot grondwaterwinvoorziening zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.