direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 12 Verkeer - Verblijfsgebied

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten;
 • b. verblijfsvoorzieningen, waaronder pleinen;
 • c. voet- en rijwielpaden;
 • d. kunstwerken
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen, waaronder begrepen (jeugd- en jongeren)ontmoetingsplaatsen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. watergangen en andere waterpartijen;
 • i. hellingen, tunnelbakken, tunnels, taluds en soortgelijke voorzieningen;
 • j. viaducten, bruggen, duikers en faunapassages;
 • k. nutsvoorzieningen, uitsluitend indien ontheffing is verleend met toepassing van artikel 12.3.1;
 • l. tuinen, uitsluitend indien ontheffing is verleend met toepassing van artikel 12.4.1.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op de tot 'Verkeer - Verblijfsgebied' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 2. de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m2 mag bedragen.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m bedragen.
12.3 Ontheffing van de bouwregels
12.3.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 12.2.2 onder a en toestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van een nutsvoorziening, mits:

 • a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt;
 • b. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt.
12.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • e. de parkeersituatie.
12.3.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

12.4 Ontheffing van de gebruiksregels
12.4.1 Bevoegdheid
12.4.2 Toepassingsvoorwaarden
 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.
12.4.3 Procedure
12.5 Specifieke gebruiksregels
12.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend:

 • a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen.