direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. kunstwerken;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen, waaronder begrepen (jeugd- en jongeren)ontmoetingsplaatsen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. hellingen, tunnelbakken, tunnels, taluds en soortgelijke voorzieningen;
 • h. watergangen en andere waterpartijen;
 • i. viaducten, bruggen, duikers en faunapassages.
 • j. nutsvoorzieningen, uitsluitend indien ontheffing is verleend met toepassing van artikel 10.3.1;
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op de tot 'Verkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen zijn toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen;
  • 2. de oppervlakte per gebouw niet meer dan 15 m2 mag bedragen.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer dan 5 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 m bedragen.
10.3 Ontheffing van de bouwregels
10.3.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 10.2.2onder a en toestaan dat een ondergeschikt gebouw wordt gebouwd ten behoeve van een nutsvoorziening, mits:

 • a. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt;
 • b. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt.
10.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • e. de parkeersituatie.
10.3.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend:

 • a. een verkooppunt voor motorbrandstoffen.