direct naar inhoud van Artikel 9 Tuin
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 9 Tuin

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. verkeersvoorzieningen, uitsluitend indien ontheffing is verleend met toepassing van artikel 9.4.1.
 • c. bebouwing in de vorm van een erker of ander ondergeschikt bouwdeel zoals entreepartij of balkon behorende bij het op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw, mits ontheffing als bedoeld in artikel 9.3.1 onder a is verleend;
 • d. bebouwing in de vorm van overkappingen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, mits ontheffing als bedoeld in artikel 9.3.1 onder b is verleend.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de tot 'Tuin' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1 m bedragen.
9.3 Ontheffing van de bouwregels
9.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

 • a. artikel 9.2 en toestaan dat een erker of ander ondergeschikt bouwdeel zoals entreepartij of balkon aan een op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw mag worden gebouwd, mits:
  • 1. de diepte niet meer dan 1,5 meter bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning, bedraagt;
  • 3. de oppervlakte niet meer dan 6 m2 bedraagt;
  • 4. de breedte niet meer dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt;
  • 5. de afstand tot de openbare ruimte niet minder dan 2,5 meter bedraagt.
 • b. artikel 9.2.2 en toestaan dat de bouwhoogte van een overkapping wordt vergroot tot 3 m, met dien verstande dat:
  • 1. de overkapping ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn wordt gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt.
9.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in artikel 9.3.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • g. de parkeersituatie.
9.3.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

9.4 Ontheffing van de gebruiksregels
9.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 9.1 onder a en toestaan dat gronden worden gebruikt ten behoeve van verkeersvoorzieningen.

9.4.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.
9.4.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.