direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Ruimtelijk / economisch beleid

Structuurvisie gemeente Emmen 2020, Veelzijdigheid Troef

Op 24 september 2009 heeft de gemeente Emmen de Structuurvisie 'Veelzijdigheid Troef' vastgesteld. De structuurvisie vormt het ruimtelijk raamwerk waarin de afstemming tussen functies, gebieden en plannen plaatsvindt en ziet op de periode tot 2020. De belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingsprincipes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen bestaan uit “kwaliteit voor kwantiteit” en “keuze voor een duurzame inrichting van de ruimte”.

De structuurvisie schetst de ruimtelijke structuur aan de hand van een aantal hoofdthema's, te weten landschap, duurzaamheid, verkeer, werken, wonen, voorzieningen en veiligheid.

De opgave om de woningvoorraad in lijn te brengen en te houden met de woonwensen van huidige én toekomstige inwoners is een element uit de structuurvisie dat van toepassing is op het plangebied Emmerschans. Dit betekent meer levensloopbestendige woningen en meer ruimte voor bouwkavels. Om ervoor te zorgen dat de woningmarkt op orde blijft, is een continue aanpassing aan de veranderende vraag geboden.

Ruimtelijke waardenkaart

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie is een Ruimtelijke Waardenkaart ontwikkeld. De Ruimtelijke Waardenkaart schetst de volgende gewenste ontwikkelingen die van belang zijn voor de groenstructuur van Emmerschans:

als bijzonder element is de schans op de elementenkaart opgenomen.

Het beleid voor Emmerschans is gericht op het behoud van archeologische vindplaatsen/waarden en essentiële zichtlijnen, waaronder het zicht op de steilrand. Daarnaast wil de gemeente de afleesbaarheid van de gelaagdheid van het landschap versterken, onder andere door elementen uit de periode van voor de grootschalige vervening nadrukkelijker 'uit te lichten'.

2.5.2 Verkeersbeleid

Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP)

Het huidige Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) is vastgesteld in 2000. In het uitvoeringsprogramma van Structuurvisie Veelzijdigheid Troef, structuurvisie gemeente Emmen (2020), wordt het voornemen uitgesproken om het GVVP uit 2000 te herzien en af te stemmen op het Provinciaal Verkeer en Vervoersplan uit 2007. Tevens is de gemeente bezig met het opstellen van nieuw parkeerbeleid. Vooralsnog is het huidige GVVP van kracht.

De gemeente Emmen ondersteunt, net als bijna alle andere wegbeheerders van Nederland, de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Dit is bekrachtigd door een landelijk convenant te ondertekenen. Duurzaam Veilig is een systeembenadering met als doel een optimale afstemming te bereiken tussen de functie van de weg, de vormgeving en het gebruik ervan door de weggebruiker. Hiermee wordt beoogd onbedoeld gebruik van de weg, conflicten met hoge snelheids- en richtingsverschillen, en ook onzeker gedrag te voorkomen.

2.5.3 Woonbeleid

Woonplan Emmen 2020

In het in 2002 vastgestelde “Woonplan Emmen 2020” is het woonbeleid voor de gemeente Emmen vastgelegd. Dit beleidsplan is de uitwerking van de “Strategienota Emmen 2020”, waarin in grote lijnen de ambities van de gemeente Emmen zijn vastgelegd onder andere voor wat betreft het thema “Wonen”. Het Woonplan bevat een totaalprogramma uitbreiding, inbreiding en herstructurering, dat is opgesteld op basis van een gemeentebrede kwantitatieve en kwalitatieve behoefteberekening en is uitgewerkt tot op het niveau van de afzonderlijke kernen en grote wijken binnen de gemeente. Het Woonplan is recentelijk op onderdelen geactualiseerd en eind mei 2007 samen met de nota 'Zorgeloos Wonen, wonen met zorg en welzijn in Emmen' door de Raad vastgesteld.

In het woonplan komt de wijk Emmerschans specifiek aan de orde:

  • er is meer dan gemiddeld sprake van leegstand van woningen;
  • alhoewel de marktpositie van huurwoningen in de wijk iets lijkt aan te trekken is er nog steeds een overschot aan huurwoningen en een tekort aan koopwoningen;
  • uit exit-polls is gebleken dat de koopwoning populair is en een belangrijke reden van vertrek is;
  • de verhuisneiging in de wijk is groter dan gemiddeld;
  • er is grote belangstelling onder de verhuisgeneigden voor laagbouw en appartementen voor senioren, met name in de huursector. Deze grote belangstelling uit zich echter niet in cijfers over woningzoekenden;
  • het oordeel van bewoners over de wijk is over het algemeen genomen relatief negatief. Het betreft dan onder meer het voorzieningenniveau en verloedering.
  • wat betreft leeftijdsopbouw is de sterkte vertegenwoordiging van de leeftijdsklassen 45 tot 65 en 5 tot 20 opvallend. De groep 55 tot 65 jarigen is relatief groot.

De herstructurering van delen van de woningvoorraad van Emmerschans vloeit voort uit het woonplan.

Dit gemeentelijk woonbeleid wordt in 2010 herzien. De ontwikkelingen op de woningmarkt en de verwachte toekomstige bevolkingsontwikkeling (krimp en vergrijzing) maken dat bijstelling van het beleid nodig is. Er komt een groter accent te liggen op behoud en versterking van de kwaliteit van bestaande wijken en dorpen (inbreiding en herstructurering).

2.5.4 Welstandsbeleid

De gemeente Emmen is op dit moment bezig met het opstellen van een geactualiseerde welstandsnota. De basis hiervan is dat stedenbouwkundige welstandsaspecten opgenomen dienen te worden in het bestemmingsplan. Daarbij is het kaartbeeld (verbeelding) bepalend.