direct naar inhoud van 2.4 Provinciaal beleid
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

2.4 Provinciaal beleid

2.4.1 Ruimtelijk beleid

Omgevingsvisie Drenthe (2010)

In 2010 heeft de Provincie Drenthe een nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie zijn de beleidsuitgangspunten geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe taakverdeling zoals deze is vastgelegd in de nieuwe Wet ruimtelijk ordening. De visie vervangt het Provinciaal Omgevingsplan (POP II). De missie van de visie is als volgt verwoord: 'Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten'.

Woonbeleid

Voor wat betreft het aspect wonen wordt gestreefd naar aantrekkelijke en diverse woonmilieus. Gemeenten dienen hun aandeel in het woonaanbod uit in een gemeentelijke structuurvisie of een woonplan. De herstructurering van een deel van Emmerschans is in overeenstemming met het provinciaal en gemeentelijk woonbeleid.

Ecologische hoofdstructuur

De bescherming, begrenzing en ontwikkeling van de EHS wordt gezien als een provinciale taak. De Emmerdennen, het gebied grenzend aan Emmerschans, behoord tot de PEHS. De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur aan de hand van het ''nee-tenzij-regime'' uit de Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken.

Figuur 2-2 Fragment Provinciale Ecologisch hoofdstructuur (PEHS)

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0003.png"

De nabijheid van de EHS heeft geen invloed op dit (conserverende) bestemmingsplan. Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden binnen de EHS.