direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2013Buitengebied-0403

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. het bedrijfswonen,

alsmede voor:

 • c. een crematorium, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “crematorium”;
 • d. een begraafplaats, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “begraafplaats”;
 • e. zorgboerderijen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “zorgboerderij”;
 • f. een hospice, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - hospice";
 • g. jeugdopvang, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding "jeugdopvang";
 • h. agrarisch medegebruik,

maar ook voor de daarbij behorende:

 • i. restauratieve voorzieningen;
 • j. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. openbare nutsvoorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. ontsluitingen en paden;
 • o. tuinen en erven.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 14.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen en overkappingen, uitsluitend ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, crematoriums, begraafplaatsen, hospices, zorgboerderijen, bedrijfswoningen, openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering;
 • b. andere bouwwerken.

14.2.2 Gebouwen en overkappingen
 • a. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, een crematorium, een hospice en bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
  • 1. per bestemmingsvlak is maximaal 1 (maatschappelijke) voorziening toegestaan, dan wel het bestaande aantal indien dit meer is;
  • 2. de afstand van een gebouw tot de zijgrens van het bouwperceel moet minimaal 3 meter zijn, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;
  • 3. de goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van (maatschappelijke) voorzieningen mogen maximaal respectievelijk 3 meter en 8 meter zijn, dan wel maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer zijn;
  • 4. de dakhelling moet minimaal 15° zijn, dan wel minimaal de bestaande dakhelling indien deze minder is;
  • 5. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van (maatschappelijke) voorzieningen mag niet meer zijn dan de bestaande oppervlakte;
  • 6. per (maatschappelijke) voorziening is maximaal het bestaande aantal bedrijfswoningen toegestaan;
  • 7. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mag maximaal respectievelijk 3,5 meter en 9 meter zijn, dan wel maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer zijn;
  • 8. de oppervlakte van een vrijstaande of aangebouwde bedrijfswoning mag maximaal 150 m² zijn, dan wel maximaal de bestaande oppervlakte indien deze meer is.

 • b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van zorgboerderijen gelden de volgende regels:
  • 1. per bestemmingsvlak is maximaal 1 zorgboerderij toegestaan, dan wel het bestaande aantal indien dit meer is;
  • 2. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mogen maximaal respectievelijk 3,5 meter en 12 meter zijn, dan wel maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer zijn;
  • 3. de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag niet meer zijn dan de bestaande oppervlakte;
  • 4. het bouwen van kassen is niet toegestaan;
  • 5. per zorgboerderij is maximaal 1 bedrijfswoning toegestaan, dan wel het bestaande aantal indien dit meer is;
  • 6. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mogen maximaal respectievelijk 3,5 meter en 9 meter zijn, dan wel maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer zijn;
  • 7. de oppervlakte van een bedrijfswoning mag maximaal 150 m² zijn, dan wel maximaal de bestaande oppervlakte indien deze meer is.

 • c. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een begraafplaats gelden de volgende regels:
  • 1. de oppervlakte van de gebouwen per begraafplaats mag maximaal de bestaande oppervlakte zijn, vermeerderd met 10%;
  • 2. de goot- en bouwhoogte mogen maximaal 3,5 meter en 8 meter zijn, dan wel maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer zijn;
  • 3. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd.

 • d. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en waterkering gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 6 meter zijn;
  • 2. de inhoud per gebouw mag maximaal 50 m³ zijn.

14.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) van de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag de bouwhoogte maximaal 2 meter zijn;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 meter zijn, dan wel maximaal de bestaande bouwhoogte indien deze meer is.

14.3 Nadere eisen
14.3.1 Bevoegdheid tot stellen nadere eis

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

 • a. de plaats van bouwwerken indien de afstand tot de as van wegen binnen de bestemming Verkeer - Wegverkeer'' minder is dan 30 meter en tot de as van de overige wegen minder dan 10 meter;
 • b. de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van gebouwen op gronden ter plaatse van de aanduiding “karakteristiek”.

14.3.2 Beoordelingscriteria

Een nadere eis als bedoeld in lid 14.3.1 kan worden gesteld met het oog op het voorkomen van onevenredige afbreuk van:

 • a. het gebruik van landbouwgronden voor de agrarische productie;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de milieusituatie;
 • e. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • f. de verkeersveiligheid;
 • g. het behoud van de bestaande verschijningsvorm van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding “karakteristiek”;
 • h. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden, waarbij de landschapswaarden zijn gespecificeerd in bijlagen 2 en 3.

14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Afwijkingsbevoegdheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 14.2.2, sub a, onder 3, en sub b, onder 2 voor een goothoogte van gebouwen van maximaal 6 meter;
 • b. het bepaalde in lid 14.2.2, sub a, onder 5, en sub b, onder 3, voor het uitbreiden van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen met maximaal 25%, mits hier een bedrijfseconomische noodzaak toe is;
 • c. het bepaalde in lid 14.2.2, sub a, onder 7, en sub b, onder 6, voor een goothoogte van bedrijfswoningen van maximaal 6 meter.

14.4.2 Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 14.4.1 kan alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het gebruik van landbouwgronden voor de agrarische productie;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de milieusituatie;
 • e. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • f. de verkeersveiligheid;
 • g. de waterbergingscapaciteit- en de waterkwaliteit;
 • h. de (openlucht) recreatiemogelijkheden;
 • i. de cultuurhistorische, landschappelijke en/of natuurlijke waarden, waarbij de landschapswaarden zijn gespecificeerd in bijlagen 2 en 3.

14.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel anders dan ondergeschikt aan en direct voortvloeiend uit de activiteiten van een zorgboerderij;
 • b. het gebruik van gronden als kampeerplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van andere gebouwen dan bedrijfswoningen voor bewoning, met uitzondering van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - hospice", met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding maximaal 6 patiëntenkamers zijn toegestaan;
 • d. het gebruik van de gebouwen voor kantoor met een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 30% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte per zorgboerderij;
 • e. het gebruik van de gebouwen voor zelfstandige kantoren;
 • f. het stallen van vlieg-, vaar- en voertuigen, anders dan ten behoeve van het woongenot en van de bedrijfsvoering;
 • g. het gebruik en/of inrichten ten behoeve van reclame-uitingen, anders dan omschreven in de gemeentelijke Nota Reclamebeleid, vastgesteld op 1 maart 2011.