direct naar inhoud van Artikel 5 Dienstverlening
Plan: Centrum Drachten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SCE-0401

Artikel 5 Dienstverlening

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Dienstverlening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. wonen; behalve ter plaatse van de aanduiding "wonen uitgesloten";
 • c. tevens voor maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk";

maar ook voor de daarbij behorende:

 • d. restauratieve voorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. wegen, straten en paden;
 • i. openbare nutsvoorzieningen;
 • j. kunstobjecten;
 • k. tuinen en erven.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 5.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming zoals bedrijfsgebouwen en woningen;
 • b. andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen en kunstobjecten.
5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de in de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • c. het bebouwingspercentage van een binnen het bouwvlak gelegen deel van het bouwperceel zal ten hoogste 60% bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte al meer is; in welk geval de bestaande oppervlakte als maximum geldt.
5.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. erf- en terreinafscheidingen en pergola's mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag deze maximaal 2 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • d. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 5 meter zijn.
5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Afwijkingsbevoegdheden

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de regel van lid 5.2.3 sub a en toestaan dat erf- en terreinafscheidingen buiten de aangegeven bouwvlakken worden gebouwd.
5.3.2 Beoordelingscriteria

Afwijken als bedoeld in lid 5.3.1 is alleen mogelijk als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.3.3 Procedure afwijken

Als Burgemeester en Wethouders de afwijkingsbevoegdheden van lid 5.3.1 toepassen, moeten zij de procedure volgen die omschreven staat in artikel 21.1.

5.4 Specifieke gebruiksregels

In ieder geval de volgende gebruiksvormen zijn in strijd met artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel anders dan in de vorm van ondergeschikte detailhandel in aan de dienstverlening gerelateerde producten.