direct naar inhoud van Artikel 4 Cultuur en ontspanning
Plan: Centrum Drachten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SCE-0401

Artikel 4 Cultuur en ontspanning

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Cultuur en ontspanning aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. doeleinden van cultuur en ontspanning; zoals een theater;

maar ook voor de daarbij behorende:

 • b. ondergeschikte horecabedrijven tot en met horecacategorie 2;
 • c. restauratieve voorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen en water;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. wegen, straten en paden;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. kunstobjecten;
 • j. tuinen en erven.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 4.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming zoals een vermaakscentrum;
 • b. andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen en kunstobjecten.
4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. het bebouwingspercentage van een binnen het bouwvlak gelegen deel van het bouwperceel mag ten hoogste het in de aanduiding "maximum bebouwingspercentage" aangegeven percentage bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de in de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven bouwhoogte bedragen.
4.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. erf- en terreinafscheidingen en pergola's mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag deze maximaal 2 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • d. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 5 meter zijn.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afwijkingsbevoegdheden

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de regel van lid 4.2.3 sub a en toestaan dat erf- en terreinafscheidingen buiten de aangegeven bouwvlakken worden gebouwd.
4.3.2 Beoordelingscriteria

Afwijken als bedoeld in lid 4.3.1 is alleen mogelijk als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.3.3 Procedure afwijken

Als Burgemeester en Wethouders de afwijkingsbevoegdheden van lid 4.3.1 toepassen, moeten zij de procedure volgen die omschreven staat in artikel 21.1.