direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - Verblijf
Plan: Centrum Drachten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2010SCE-0401

Artikel 11 Verkeer - Verblijf

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. voet- en rijwielpaden;
 • d. evenementen en (waren)markten;
 • e. ontspanning en vermaak;
 • f. een kiosk, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - kiosk";
 • g. horecabedrijven tot en met horecacategorie 2, ter plaatse van de aanduiding "horeca tot en met horecacategorie 2";
 • h. een (al dan niet inpandige) fietsenstalling op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling".
 • i. een parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage".

maar ook voor de daarbij behorende:

 • j. groenvoorzieningen en water;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. openbare nutsvoorzieningen;
 • m. kunstobjecten;
 • n. tuinen en erven.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 11.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten dienste van de bestemming zoals gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen;
 • b. andere bouwwerken, waaronder andere bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, kunstobjecten en kunstwerken.
11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de inhoud van een gebouw mag maximaal 75 m³ zijn;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 4 meter zijn.
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b. mag de bouwhoogte van een kiosk, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - kiosk", maximaal 3 meter bedragen.
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a. en b. mogen de oppervlakte en de bouwhoogte van een horecabedrijf, ter plaatse van de aanduiding "horeca tot en met horecacategorie 2", maximaal 130 m2 respectievelijk maximaal 3 meter bedragen.
 • e. in afwijking van het bepaalde onder b. mag de bouwhoogte van een fietsenstalling, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling", maximaal 3 meter bedragen.
 • f. in afwijking van het bepaalde onder b. mag de bouwhoogte van een parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage", maximaal 1 meter bedragen.
11.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag maximaal 10 meter zijn;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 8 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 12 meter zijn;
 • d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder kunstwerken, mag maximaal 5 meter zijn.
11.3 Afwijken van de bouwregels
11.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de regel van lid 11.2.1 sub b. en toestaan dat andere bouwwerken, zoals luifels en uitspanningen, ten behoeve van de aangrenzende bestemming Centrum worden opgericht, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "Wro-zone - ontheffingsgebied".
11.3.2 Beoordelingscriteria

Afwijken als bedoeld in lid 11.3.1 is alleen mogelijk mits:

 • a. de uitval maximaal 2 meter bedraagt;
 • b. er sprake is van een vrijdragende constructie;
 • c. de ophangconstructie zich aan de voorgevel van de winkel bevindt.
11.3.3 Procedure afwijken

Als Burgemeester en Wethouders de afwijkingsbevoegdheid van lid 11.3.1 toepassen, moeten zij de procedure volgen die omschreven staat in artikel 21.1.