direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: St.-Annaparochie - Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.120502-VA01

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen, groenstroken en beplanting;
 • b. bebossing;
 • c. sloten, bermen en beplanting;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. straten en ontsluitingswegen;
 • e. paden en andere verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de sociale veiligheid;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Groen' wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer - Verblijf', mits:

 • a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 7 van toepassing zijn;
 • b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' en is bedoeld als doorsteek naar een mogelijke oostelijke uitbreiding van het bedrijventerrein.