direct naar inhoud van Artikel 17 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Bildtdijken
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.080503-VA01

Artikel 17 Waarde - Cultuurhistorie

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

  • a. het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijk;

met de daarbijbehorende:

  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
17.2 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

  • a. de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden;
  • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
17.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze dubbelbestemming, wordt in ieder geval gerekend:

  • het gebruik van de gronden anders als grasland.
17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
17.4.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

  • a. het wijzigen van het beloop, de bestrating en/of het profiel van de dijkenstructuur;
  • b. het ontgronden, afgraven, egaliseren en/of ophogen van gronden en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur.
  • c. het planten van bomen en houtgewas.
17.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 17.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

  • a. het normale onderhoud betreffen;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
17.4.3 Toetsingscriteria

De in lid 17.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden geschaad.