direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan (voorontwerp bestemmingsplan) kan het gemeentebestuur de bevolking en andere belanghebbenden betrekken. De mogelijkheden voor inspraak zijn geregeld in de gemeentelijke inspraakverordening. In het kader van het voorontwerp is de mogelijkheid geboden om in te spreken. In Bijlage 13 Reactienota Inspraak en Overleg zijn de toegestuurde inspraakreacties samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie.

Het gemeentebestuur heeft bij de voorbereiding van het bestemmingsplan (voorontwerp bestemmingsplan) overleg gevoerd met betrokken gemeenten, waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Een samenvatting van het vooroverleg en de resultaten daarvan zijn opgenomen in Bijlage 13 Reactienota Inspraak en Overleg.

Naast aanpassingen in het bestemmingsplan als gevolg van inspraak en overleg zijn in het ontwerp bestemmingsplan ook een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. Ook deze worden beschreven in Bijlage 13 Reactienota Inspraak en Overleg.

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 10 juni 2013 tot en met 22 juli 2013 (6 weken) voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Er zijn 44 zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ontvangen. De samenvatting en beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen in Bijlage 14 Nota zienswijzen. In deze Nota zienswijzen staat ook welke (ambtshalve) wijzigingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Crisis- en herstelwet

Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk gemaakt. In de Crisis- en herstelwet (bijlage I, categorie 3.1) is de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied aangemerkt als één van de categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten waarop de bestuursprocesrechtelijke voorzieningen van de Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1, Afdeling 2) van toepassing zijn. Kort samengevat houdt dat voor dit bestemmingsplan in dat:

  • de rechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen;
  • alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn moeten worden aangevoerd (geen pro forma beroepen);
  • na een eventuele rechterlijke vernietiging kan het nemen van een nieuw besluit worden gebaseerd op de feiten (onderzoeken) waarop het vernietigde besluit berustte (er hoeft dan geen nieuw onderzoek te worden gedaan), tenzij de onjuistheid van de feiten de grond voor de vernietiging van het besluit was.

Dat de bestuursprocesrechtelijke voorzieningen van de Crisis- en herstelwet op dit bestemmingsplan van toepassing zijn, wordt zowel bij het vaststellingsbesluit als bij de bekendmaking van dit besluit vermeld (artikel 11 lid 1 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet).