direct naar inhoud van 4.3 Waterparagraaf
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

4.3 Waterparagraaf

Toetsingskader

Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets kan worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het onderhavige plangebied ligt in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland. Onderstaand wordt ingegaan op het bouwbeleid van het waterschap. Overige beleidsdocumenten zijn opgenomen in Bijlage 2 Beleidskader.

Bouwbeleid van het waterschap

De Nota Beleid Bouwen Nabij Primaire Waterkering geeft het beleid ten aanzien van bouwen nabij de primaire waterkeringen weer. De Nota Beleid Bouwen Nabij Primaire Waterkering schept het kader voor bouwen nabij de primaire waterkering. Hierin is ook de maatvoering van de verschillende beschermingszones van de primaire waterkering beschreven. Binnen de kernzone mag geen nieuwbouw gepland worden. In de binnenbeschermingszone mag dit wel, mits onder bijbehorende voorwaarden van het waterschap. Hierbij dient in ieder geval geanticipeerd te worden op toekomstige ontwikkelingen en moet worden aangetoond dat de ontwikkeling de stabiliteit van de kering niet aantast. In de buitenbeschermingszone geldt geen beperking voor bouwactiviteiten. Wel geldt er een verbod op diepe ontgrondingen. De belangrijkste voorwaarde is dat het waterkeringbelang en het beheer en onderhoud niet in het geding komen. Voor de activiteiten dient een keurontheffing aangevraagd te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01_0011.jpg"

Figuur Zonering van beschermingszones (Nota Beleid Bouwen Nabij Primaire Waterkering)

Toetsingskader en uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Geohydrologie

In 2007 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau Tauw (projectnr. 4454678). Uit het rapport blijkt dat de bodem in het gebied Noorderplassen bestaat uit klei- en veenlagen op fijn zand. Het maaiveld ligt op NAP -4 m. De grondwaterspiegel bevindt zich tussen de 1,2 en 2,5 m onder het maaiveld, afhankelijk van het seizoen.

Waterkwantiteit

De Noorderplassen maken deel uit van het oppervlaktewatersysteem van zuidelijk Flevoland en wordt beheerd door waterschap Zuiderzeeland. De Noorderplassen vormen een waterbuffer voor de hoger gelegen omliggende woongebieden. Het waterlichaam staat in open verbinding met de Hoge Vaart. De Hoge Vaart wordt bemalen door een drietal gemalen. Het nabij geleden Blocq van Kuffeler is hier één van. Realisatie van de aanlegsteigers en overige ligplaatsen hebben geen gevolgen voor het waterbergend vermogen van de Noorderplassen.

Het nieuwe bestemmingsplan bevat ten opzichte van de oude plannen geen toename van het verhard oppervlak. De plannen leiden daardoor niet tot een gewijzigde afstroming van hemelwater. In een eerder stadium van planvorming zijn al afspraken gemaakt over compenserende maatregelen voor het toevoegen van verhard oppervlak.

Waterkeringen

De primaire waterkering langs het Markermeer ligt buiten het plangebied. De binnen-, tussen- en buitenbeschermingszone van de dijk liggen wel in het plangebied. Het bestemmingsplan bevat geen (bouw)mogelijkheden die de waterkerende functie van deze kering kunnen aantasten. Ter bescherming van de kerende werking van deze waterkering worden twee gebiedsaanduidingen opgenomen overeenkomstig het bouwbeleid van Waterschap Zuiderzeeland (zie paragraaf 2.3.3 en 2.3.4).

Waterkwaliteit

In het Stroomgebiedbeheersplan Rijndelta is aangegeven dat diffuse verontreiniging als gevolg van scheepvaart (inclusief recreatievaart) een ondergeschikte rol spelen bij de verontreiniging van het oppervlaktewater. De toevoeging van recreanten aan een watersysteem met een groot buffervermogen, leidt niet tot significante vervuiling van het oppervlaktewater. In de aanlegfase kan beperkt vertroebeling optreden van het water. Dit heeft geen blijvend effect op de waterkwaliteit. De jachthaven en ligplaatsen bij woningen hebben geen significante effecten op de waterkwaliteit.

Het nieuwe bestemmingsplan leidt niet tot een significant groter aantal wooneenheden. De belasting op het oppervlaktewatersysteem neemt daardoor ook niet merkbaar toe.

De Keur van het waterschap is uitgebreid met aanvullende regels voor handelingen in de kernzone van stedelijk water. Hierin zijn algemene regels opgenomen voor steigers, vlonders, overhangende bouwwerken en oeverconstructies. Binnen de bestemming 'Water' wordt in het onderhavige bestemmingsplan onder meer de aanleg van steigers en keermuren mogelijk gemaakt. De regels van de Keur zijn van toepassing op deze bouwwerken.