direct naar inhoud van 4.4 Bodemkwaliteit
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

4.4 Bodemkwaliteit

Toetsingskader

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Toetsingskader en uitgangspunten voor het bestemmingsplan

In 2007 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau Tauw (projectnr. 4454678). Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de boven- en ondergrond slechts lichte verontreinigingen worden aangetroffen. Het gaat om verontreinigingen met PAK, minerale olie en zware metalen. Het gaat echter om dusdanig lage concentraties dat deze verontreinigingen geen aanleiding geven tot het uitvoeren van nader onderzoek.

In het grondwater zijn naast lichte verontreinigingen ook een aantal matige en sterke verontreinigingen aangetroffen. Bij herbemonstering van de peilbuizen zijn deze verontreinigingen niet opnieuw aangetroffen boven de detectiegrens, waardoor er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

De locatie van de jachthaven is in dit onderzoek niet meegenomen. Op basis van beschikbare gegevens (www.bodemloket.nl) kan er vanuit worden gegaan dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de beoogde jachthaven niet substantieel anders is dan in de rest van de Noorderplassen. Voor een inschatting van de bodemkwaliteit ter plaatse is daarom uitgegaan van de conclusies van het onderzoek die gelden voor Noorderplassen West.

Gecondludeerd wordt dat het bestemmingsplan ten aanzien van het aspect bodem uitvoerbaar kan worden geacht. Bij de aanvraag van omgevingsvergunningen moet een actueel bodemonderzoek worden uitgevoerd.