direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene aanduidingsregels
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

Artikel 21 Algemene aanduidingsregels

21.1 geluidzone - industrie

Link naar de toelichting op 'Geluidzone - Industrie'

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is het vestigen van een nieuwe geluidsgevoelige functie uitsluitend toegestaan, indien is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het industrielawaai op de gevel van een geluidsgevoelige functie niet meer bedraagt dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder (inclusief het Besluit geluidhinder), dan wel een vastgestelde hogere waarde.

21.2 vrijwaringszone - dijk 1

Link naar de toelichting op 'Vrijwaringszone - Dijk 1'

  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk 1' zijn de gronden mede bestemd voor de binnenbeschermingszone rondom een primaire waterkering.
  • b. Op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere daar voorkomende bestemmingen, geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. Deze regel is niet van toepassing op bestaande gebouwen en overkappingen.
  • c. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de aanduidingsgrenzen geldt dat op of in deze gronden ongeacht het bepaalde in de regels bij de bestemmingen, geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd. Deze regel is niet van toepassing op bestaande bouwwerken.
  • d. Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de werking van de waterkering, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde onder b. en c. in die zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming genoemde bouwwerken worden gebouwd, mits vooraf positief advies is ontvangen van het Waterschap Zuiderzeeland.
21.3 vrijwaringszone - dijk 2

Link naar de toelichting op 'Vrijwaringszone - Dijk 2'

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - dijk 2' zijn de gronden mede bestemd voor de buitenbeschermingszone rondom een primaire waterkering.