direct naar inhoud van 8.3 Overleg
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

8.3 Overleg

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorliggende bestemmingsplan toegezonden aan de bij het plan betrokken instanties. De provincie Groningen heeft inhoudelijke opmerkingen gemaakt, die hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

De provincie

De provincie vermeldt dat met de gemeente de (bestuurlijke) afspraak is gemaakt, dat zodra de omgevingsverordening in werking is getreden, onder voorwaarden ontheffing zal worden verleend van artikel 4.7 van deze verordening (nieuwbouwruimte).

Er zijn voorts opmerkingen ten aanzien van de beschrijving en regeling van de externe veiligheid in het plan. Het betreft: de reden om een groepsrisico te verantwoorden, volgt niet uit overschrijding van de oriƫnterende waarde, maar uit het feit of er in de nabijheid van het plangebied een risicobron is gelegen; de definitie van een risicovolle inrichting ontbreekt; de juridische betekenis van de op de plankaart getekende 'veiligheidszone Bevi' is onduidelijk; in de lijst van bedrijfstypen staat een bedrijfstype vermeld waarvan niet duidelijk is of de gemeente een dergelijk bedrijf als risicovol aanmerkt.

Ten aanzien van de verruiming van het Van Starkenborghkanaal als onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wordt opgemerkt:

  • dat voor het afmeren van schepen van het bedrijf Aardolie Opslag Groningen BV op bedrijventerrein De Hoogte een andere oplossing moet worden gevonden,
  • dat, indien maatregelen worden uitgevoerd die van invloed zijn op de vaarweg, het gewenst is hierover de provincie te raadplegen, en
  • dat het de vraag is of de verkeersbestemming in relatie met de verhoging van de Noordzeebrug voldoende ruim is.

Gemeentelijke reactie

Wat betreft de externe veiligheid is het bestemmingsplan aangepast op de volgende punten:

  • de definities van risicovolle inrichting en kwetsbare objecten zijn opgenomen in artikel 1;
  • er zijn regels gekoppeld aan de veiligheidszone Bevi, zodat binnen deze zone geen kwetsbare objecten zijn toegestaan (lid 4.1);
  • het bestemmingsplan sluit inrichtingen met gevaarlijke stoffen waarop het BEVI van toepassing is, met uitzondering van het AOG, uitdrukkelijk uit (zie lid 4.1 en bijlage 1 bij de regels).

De opmerking ten aanzien van de reden om een groepsrisico te verantwoorden heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg. Voor het bestemmingplan Korrewegwijk bestaat de noodzaak om stil te staan bij de externe veiligheidsrisico's in en rondom het plangebied en om deze te beoordelen. Dit heeft de gemeente Groningen gedaan in een uitgebreide verantwoording. Deze verantwoording is zorgvuldig uitgevoerd conform de vereisten uit het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI) en uit de 'Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen'. De hoogte van de veiligheidsrisico's staat hierin duidelijk weergegeven. De verantwoording is afgestemd met de regionale brandweer. De risico's zijn ook volgens de brandweer acceptabel. De provincie geeft aan dat de door de gemeente aangegeven reden voor het verantwoorden van de externe veiligheidsrisico's niet juist is. Echter, de overschrijding van de oriƫntatiewaarde (een belangrijke toetsingswaarde voor het groepsrisico) vormt volgens de landelijke wet- en regelgeving een verplichting voor het verantwoorden van de risico's. Het is noodzakelijk om voor bestemmingsplannen zoals het voorliggende, een transparante en heldere beschrijving van de veiligheidsrisico's te geven en deze te verantwoorden. De gemeente zal dit daarom ook in vergelijkbare gevallen blijven doen.

Wat betreft de verruiming van het Van Starkenborghkanaal is de wegenstructuur in relatie tot de verhoging van de Noordzeebrug in het bestemmingsplan aangepast conform de door de provincie geleverde tekeningen.

De verbreding van het kanaal zelf wordt niet in het plan opgenomen, omdat het hier gaat om een actualiseringsplan. Nieuwe ontwikkelingen worden in principe niet meegenomen. Hiervoor zal in de toekomst een apart bestemmingsplan worden opgesteld. Tegelijkertijd kan hierin dan een oplossing voor het aanmeren van schepen voor het bedrijf Aardolie Opslag Groningen worden meegenomen.

De overige reacties in het kader van het vooroverleg hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan. De vooroverlegreacties zijn integraal opgenomen in bijlage 5 bij deze toelichting.