direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

8.2 Inspraak

De inspraakperiode van vier weken is van start gegaan op 1 oktober 2009 na een advertentie in de Gezinsbode.

Mondelinge inspraak

Mondelinge inspraak was mogelijk op 12 oktober 2009 tijdens een inspraakbijeenkomst in het Floreshuis aan het Floresplein. Op deze bijeenkomst waren 6 belangstellenden aanwezig. De inspraakreacties betroffen in hoofdzaak de volgende punten:

  • a. Al 15 jaar hebben bewoners van Borneoplein 5 overlastklachten. Kan het bestemmingsplan bijdragen aan een oplossing?
  • b. De boomzone aan de kade van het Oosterhamrikkanaal is beschreven als een belangrijke ecologische verbinding, waarom is deze niet groen gekleurd op de plankaart?
  • c. Het opnemen van bouwhoogtes voor de twee ontwikkelingslocaties aan de Oosterhamrikkade legt druk op de planvorming, waardoor het risico bestaat dat de buurt niet akkoord gaat.
  • d. Al lang is het Floreshuis onderwerp van gesprek, maar bij navraag over een eventuele winkel of parkeergarage en de veiligheid van de weg is het antwoord steeds dat het nog 'in behandeling' is.

Gemeentelijke reactie

Ad a. Helaas is er via dit bestemmmingsplan niets aan te doen, omdat het gaat om bestaande rechten. Wel is een uitsterfregeling opgenomen (zie ook paragraaf 8.4 vijfde punt).

Ad b. De plankaart geeft alleen het groen weer dat van belang is voor de stedenbouwkundige structuur, en niet al het groen. Dat is ook niet nodig omdat het elders al vaststaat.

Ad c. Nu blanco invullen is niet handig. Daarbij komt dat de oude bouwmogelijkheden in het vigerend bestemmingsplan ongunstiger zijn voor de buurtbewoners. Tijdens de planvorming zal goed overleg tussen bewoners en projectleider plaats moeten vinden. (N.B. Als gevolg van een groot aantal gesprekken met bewoners van de Star Numanstraat e.o. is het plan aangepast.)

Ad d. De gemeente heeft Lefier tot 1 december 2009 de tijd gegeven om met plannen te komen en een exploitatieovereenkomst te sluiten, verplicht door de Wro. Als Lefier op tijd met een plan komt en de gemeente kan ermee instemmen, dan zal dit verwerkt worden in het bestemmingsplan dat ter visie zal worden gelegd. (N.B. Inmiddels heeft Lefier te laten weten geen plannen te hebben voor een winkel of parkeergarage. Dat betekent dat de bestemming Centrum op de plankaart niet is verruimd in de voorliggende versie van het bestemmingsplan. De toelichtende tekst in paragraaf 4.3 is aangepast.)

Schriftelijke inspraak

Gedurende de inspraakperiode is 1 schriftelijke inspraakreactie ingediend. Het betreft het volgende.

In het voorontwerp-bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009 is een bijgebouwenregeling opgenomen, waarmee eigenaar en gemeente - in ieder geval voor bebouwing Aruba-Bonairestraat - niet uit de voeten kunnen.

Gemeentelijke reactie

In het bestemmingsplan is een algemene regeling opgenomen om te voorkomen dat bergingen direct aan de openbare ruimte grenzen. Op dit moment staan er bij de bebouwing Aruba-Bonairestraat bergingen tot aan de erfgrens gebouwd; legaal opgerichte bebouwing kan blijven bestaan onder het overgangsrecht.

Het verslag van de inspraakbijeenkomst en de schriftelijke inspraakreactie zijn als onderdeel van het inspraakverslag opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting.