direct naar inhoud van 8.4 Overige wijzigingen
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

8.4 Overige wijzigingen

Op grond van voortschrijdend inzicht zijn in het ontwerp-bestemmingsplan ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan in hoofdzaak de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan opgenomen.

 • In verband met de externe veiligheid ter plaatse van het aardolie-opslagbedrijf aan de Van der Hoopstraat is op de plankaart de bouwgrens in plaats van 17 meter vanaf de rand van het kanaal gelegd op 25 meter vanaf de rand van het kanaal. In de bestemming Bedrijventerrein (artikel 4) zijn bedrijven die op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen risico's met zich meebrengen uitgesloten (lid 4.1); dit, met uitzondering van het bestaande aardoliebedrijf.
 • In de bestemming Centrum (artikel 5) was abusievelijk ter plaatse van het Floreshuis niet de, ook op de verdiepingen bestaande, functie dienstverlening toegestaan; dit is aangepast. De toelichtende tekst inzake het Floreshuis is geactualiseerd.
 • Binnen het bouwblok Floresstraat-Madoerastraat- Javalaan is de functie maatschappelijke dienstverlening mogelijk gemaakt ten behoeve van de bestaande speeltuin.
  Onder de doeleindenomschrijving in de bestemming Groen (artikel 9) zijn tevens uitritten opgenomen.
 • De bestemming Verkeer (artikel 11) is verruimd nabij de Korrebrug overeenkomstig de bestaande situatie. De bestaande standplaats ter plaatse van de Soendastraat is positief bestemd.
 • De bestemming Wonen (artikel 14) is gelegd nabij het Hamrikheem aan de Molukkenstraat; ook het vigerend bestemmingsplan bood hier reeds de mogelijkheid woningen te realiseren.
  De bestaande situatie ter plaatse van Borneoplein 5 (horeca en poolbiljart) is nauwkeuriger op de plankaart aangegeven. Gezien de negatieve effecten op de directe omgeving die horeca-3 en een recreatieve functie kunnen hebben (lawaai, vervuiling, verkeer etc.) streeft de gemeente ernaar de huidige vestiging op Borneoplein 5 te vervangen door een exploitatie die nadrukkelijk past in het woonkarakter van de directe omgeving. Daarom is een ontheffing opgenomen voor het toestaan van lichte bedrijvigheid aan de straatzijde en voor lichte bedrijvigheid, dienstverlening en kantoren aan de achterzijde. De functies wonen en horeca-2 (deze is minder belastend dan horeca-3), alsmede - aan de voorzijde - kantoren en dienstverlening, zijn bij direct recht mogelijk. Op deze wijze hoeft na herontwikkeling niets een succesvolle exploitatie in de weg te staan.
  Voorts is in de bestemming Wonen een ontheffing opgenomen voor het toestaan van een functie in een hogere dan de eerste bouwlaag, indien het betreft dezelfde functie als in de eerste bouwlaag en/of indien het gebouw kennelijk niet gebouwd is ten behoeve van de woonfunctie.
 • De voormalige kosterswoning Korreweg 200 heeft in plaats van de bestemming Wonen de bestemming Maatschappelijk (artikel 10; conform het vigerend bestemmingsplan) gekregen met de mogelijkheid van de functies horeca van categorie 2 en wonen.
 • Lid 1.70, artikel 15 (bestemming Woongebied), de plankaart en paragraaf 3.7 van de toelichting betreffende twee locaties aan de Oosterhamrikkade zijn aangepast na uitvoering overleg met de buurt. Paragraaf 4.6 is geactualiseerd, omdat een aantal scholen in de wijken inmiddels is verhuisd of plannen daartoe heeft.
 • Aan de westzijde van het plangebied is in beperkte mate het gebied met de dubbelbestemming 'Waarde -archeologie 2' (artikel 20) verruimd (plankaart). Het betreft een correctie.
 • De inleiding van de milieuparagraaf is aangepast tot een paragraaf Duurzaam ruimtegebruik in verband met de Provinciale verordening.
 • De presentielijst van de participatie-bijeenkomst is uit de bijlage bij deze plantoelichting verwijderd.
 • Waar in het bestemmingsplan bedrijven in bepaalde milieucategorieën zijn toegestaan, zijn bij ontheffing tevens de bedrijven toegestaan die niet in de – in de bijlage bij de regels opgenomen - bedrijvenlijst zijn vermeld of die daar in een hogere categorie zijn ingedeeld; dit, onder de voorwaarde dat zij naar aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven die bij recht zijn toegestaan.

Verder is een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd, met name in verband met de vereiste standaardisering van bestemmingsplannen (tekst/plankaart).