direct naar inhoud van 8.1 Participatie
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

8.1 Participatie

Er is voldaan aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening door middel van een kennisgeving van het voornemen tot het maken van het voorliggend bestemmingsplan op 4 maart 2009. Gezien het stadium waarin het plan op dat moment verkeerde, zijn toen geen stukken ter inzage gelegd, is toen evenmin gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en zijn onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Vervolgens vond op 12 mei 2009 een bijeenkomst plaats met de buurtoverleggen van de Korrewegwijk en De Hoogte over de concept-voorontwerpversie van het voorliggend bestemmingsplan.

De presentielijst is door 14 aanwezigen getekend.

Tijdens het overleg is een toelichting gegeven door een stedenbouwkundige en een jurist van de gemeente over de inhoud van en procedures voor bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009. Benadrukt is dat het de bedoeling was om in een zeer vroegtijdig stadium met de bewoners te overleggen, wat ook betekent dat het plan nog niet af is en nog kan wijzigen.

Onder meer de onderstaande vragen en opmerkingen kwamen aan de orde. Hierna is bij de vragen/opmerkingen de gemeentelijke reactie ter plaatse of achteraf gevoegd.

 • Het groen moet speelvoorzieningen mogelijk maken.
  Gemeentelijke reactie: speelvoorzieningen zijn expliciet toegevoegd (artikel 9).
 • Het bebouwingspercentage is onduidelijk waar 100% wordt bedoeld.
  Gemeentelijke reactie: Het betreffende bebouwingspercentage is op de kaart toegevoegd.
 • Er zijn zorgen over te veel verkeer op bepaalde plaatsen in de wijk nu de Gerrit Krolbrug nog weinig autoverkeer opvangt.
  Gemeentelijke reactie: het bestemmingsplan kan er niet veel aan veranderen, omdat verkeers- maatregelen in een ander kader dan het bestemmingsplan worden genomen.
 • Er zijn tegengestelde meningen over het groen in de Bedumerweg. Door een aantal mensen wordt gevonden dat er meer groen moet komen. Door anderen zijn er zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen, die nodig zijn voor de nabijgelegen winkels, ten gunste van groen.
  Reactie uit de zaal: De stadsecoloog zal voor één van de overleggen van de buurten worden uitgenodigd.
 • De vraag is of de Oosterhamrikkade niet met meer groen kan worden bestemd.
  Gemeentelijke reactie: op de kaart staat alleen de hoofdgroenstructuur aangegeven; de bomenstructuur, die op wel meer plaatsen in de wijken voorkomt, wordt niet op de kaart aangegeven. Deze valt meestal onder de bestemming verkeer. Op termijn wordt ernaar gestreefd de Oosterhamrikkade te ontwikkelen tot een ecologische zone; vooralsnog ligt er echter de busbaan.
 • Over de vraag of de bestemming Maatschappelijk op het Floreshuis moet worden gelegd, wordt verschillend gedacht. Enerzijds is er de angst dat het Floreshuis zijn sociaal-culturele functie zal verliezen, anderzijds is er de wens veel opties voor extra functies op deze plek open te houden.
  Gemeentelijke reactie: In het bestemmingsplan blijven functies zoals het Floreshuis aan het Floresplein mogelijk.
 • De bodembijlage is soms onduidelijk: spoedeisende sanering staat vermeld, terwijl er al gesaneerd is.
  Gemeentelijke reactie: Voor de volledigheid, ook om achteraf te kunnen zien of (zware) knelpunten inmiddels zijn opgelost, blijft de betreffende informatie, die steeds wordt bijgewerkt, in het overzicht opgenomen.
 • De tekeningen (illustraties) die zijn gemaakt van toekomstige woningen aan de Oosterhamrikkade komen niet overeen met de toekomstige geluidbelasting ter plaatse: op de illustraties zijn mensen op balkons te zien. Dit punt zou de architect moeten worden gemeld.
  Gemeentelijke reactie: Het toekomstig geluidniveau betekent in de praktijk alleen enige extra geluidisolatie in de ramen in de voorgevel. Balkons en dergelijke zijn gewoon mogelijk. Dit punt zal worden doorgegeven aan de toekomstige architect.
 • Hoe zit het met de sluitingstijden van nieuw toegestane horeca?
  Gemeentelijke reactie: Dat kan alleen in een ander kader dan het bestemmingsplan worden geregeld.