direct naar inhoud van 4.4 Bedrijven
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

4.4 Bedrijven

Algemeen

De Korrewegwijk en De Hoogte zijn, afgezien van het bedrijventerrein "De Hoogte", in de eerste plaats woonwijken en dat zal zo blijven. De kwaliteit van het wonen moet daarbij voorop staan. Een meer gedifferentieerde opbouw van het woningbestand is voor de wijk van belang. Functies anders dan wonen zijn òf ondersteunend òf alleen mogelijk op plekken waar ze nu ook al zijn.

Bedrijventerrein De Hoogte

Het bedrijventerrein "De Hoogte" behoort tot de oudere binnenstedelijke bedrijventerreinen van de gemeente Groningen. Door de ligging aan het Van Starkenborghkanaal en aan de Noordelijke Ringweg is het een interessante lokatie voor overslag vanaf het water van bijvoorbeeld aardolieprodukten. Hoewel de over- en opslagcapaciteit van aardolieproducten de afgelopen decenia is afgenomen, neemt De Hoogte nog steeds een belangrijke plaats in in het noordelijke distributienetwerk. Daarnaast zijn op het bedrijventerrein veel bedrijven gevestigd uit de bouwsector, de groothandel en de grafische industrie.

Het laatst vigerende bestemmingsplan kende geen gedetailleerde voorschriften, hetgeen tot gevolg had dat de kavels intensiever zijn bebouwd dan in de huidige plannen inzake bedrijventerreinen elders in de gemeente mogelijk is. De gevolgen daarvan zijn in de loop der jaren voelbaar geworden, onder andere op het verkeersgebied. Gevoegd bij het ontbreken van een samenhangende beheersstructuur heeft dit geleid tot een relatieve achterstand van dit terrein ten opzichte van andere gebieden.

In lijn met de nota Terrein in Bedrijf uit 2007 is het de bedoeling om bedrijfsterreinen als "De Hoogte" zodanig aan te pakken, dat de kwaliteit van het gebied wordt versterkt en er een goed ondernemersklimaat ontstaat. Het beheer en het vestigingsbeleid worden verbeterd op basis van het programma Terreinwinst.

Het bestaande terrein kan als bedrijventerrein beter functioneren door vrijkomende terreinen opnieuw in te richten en de herkenbaarheid en het imago te verbeteren. Bedrijfsbebouwing mag niet hoger zijn dan 15 meter. In de verkaveling, het stratenpatroon en de ontsluiting komt verandering als gevolg van de verhoging van de Noordzeebrug en de ongelijkvloerse aansluiting op de Noordelijke Ringweg. De randen van het terrein zouden verbeterd kunnen worden, vooral langs de Ringweg, in het belang van het imago en de herkenbaarheid van het terrein zelf, maar ook voor het beeld van de entree van de stad vanuit noordelijke richting.

Bedrijven in de wijken

In de wijk is een aantal bedrijven gevestigd, die zijn aangegeven op de plankaart. Deze bedrijven blijven positief bestemd. Ook wordt in een groot aantal woningen een beroep-aan-huis dan wel kleinschalige bedrijvigheid aan huis uitgeoefend. In het licht van de trend dat burgers meer en meer tot mengvormen van ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel)-activiteiten en loondienst neigen om in hun bestaan te voorzien, worden in dit bestemmingsplan aan huis verbonden beroepen toegestaan, alsmede – na een ontheffing- kleinschalige bedrijvigheid aan huis.