direct naar inhoud van 4.3 Detailhandel
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

4.3 Detailhandel

Het voorzieningenniveau in Groningen is integraal afgestemd op de belangen van alle gebruikers. Prioriteit is daarbij gegeven aan het kernwinkelapparaat van de binnenstad in samenhang met een afgewogen beleid ten aanzien van de perifere en grootschalige detailhandel (PDV-/GDV-beleid). Hierbij is nog een bijzondere positie voor winkelcentrum Paddepoel ingeruimd als wijkwinkelcentrum met een regionale/bovenwijkse uitstraling.

Voor de wijken geldt in het algemeen dat de gemeente, in het kader van de stedelijke structuur ten aanzien van wijkwinkelcentra en kleinere winkel- en bedrijvenstrips, spreekt van gemakscentra.

Dit betekent dat inwoners in een compact, compleet en comfortabel centrum op een zo laag mogelijk geografisch schaalniveau hun dagelijkse inkopen kunnen doen en ook dat, daar waar mogelijk en wenselijk, op wijk- en buurtniveau wordt voorzien in andere vragen van de consument op het gebied van bijvoorbeeld horeca, detailhandel, dienstverlening, ambachten of combinaties hiervan.

In het winkellandschap hebben zich de laatste jaren trends afgetekend met betrekking tot schaal en clustering.

De kleine, solitaire supermarkt, als wezenlijk onderdeel van de bewinkeling in de wijken, heeft plaats moeten maken voor grotere supermarkten, geclusterd in wijkwinkelcentra. In levensvatbare winkelcentra moeten minimaal twee supermarkten als ankers van het bezoekmotief functioneren. Een voorbeeld in de gemeente Groningen is te vinden in Vinkhuizen waar zeer succesvol is ingezet op een renovatie van het centrum en een verplaatsing van de in de wijk gevestigde Aldi. Als er niet twee supermarkten in een winkelcentrum aanwezig zijn, hebben flankerende detaillisten het moeilijk om het hoofd boven water te houden.

Een trend is voorts dat de scheiding van verzorgingsgebieden en de complementariteit van winkelcentra door onderscheidende profilering en identiteit de rechte tellingen van de Distributie Planologische Onderzoeksmethode aanvult. Waar voorheen volstaan werd met een afweging van aantallen personen binnen een verzorgingsgebied en draagkracht en dit werd afgezet tegen het vierkante-meter- rendement dat een supermarkt moet halen, is nu een zorgvuldiger afweging op zijn plaats die tegelijkertijd ontwikkelkansen biedt. In het plangebied zijn verschillende bewinkelingsmodellen te zien met een wisselend profiel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0016.jpg"

Winkelcentra in het plangebied

Subcity-winkelcentrum De Beren/ kop Korreweg/ kop Bedumerweg

De Beren kent samen met de kop van de Korreweg een gevarieerd en ruim aanbod van dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen. De vestiging van de ori├źntaalse supermarkt in de Eyssoniusstraat heeft bijgedragen aan een identiteit die het best te kenschetsen is als 'multi-cultureel centrum'. De ligging tegen het centrum, de creatieve zone en het Cibogaterrein garanderen ook naar de toekomst een duurzaam centrum.

Wijkwinkelcentrum Floresplein

Het Floresplein ligt in het hart van de wijk. De ruimtelijke kwaliteit van het plein met de aanwezig- heid van een monumentale vijver is zeer hoog. De kwaliteit als winkelcentrum staat onder druk. De detaillisten in het centrum hebben moeite het hoofd boven water te houden, omdat de aanloop te gering is. Oorzaak is met name gelegen in het feit dat het centrum niet (meer) voldoet aan de eisen die de veranderende markt stelt aan een wijkwinkelcentrum.

In het licht van de krachtwijkenaanpak wil de gemeente aan het Floresplein ruimte geven voor een multifunctionele ontwikkeling: sociaal-culturele, dienstverlenende, horeca- en detailhandelsfuncties. Hierin is eveneens de vestiging van een tweede supermarkt begrepen met een maximum brutovloeroppervlak van 1000 m┬▓. Tevens dient gezocht te worden naar wijzen waarop de ruimtelijke kwaliteit meer gebruikt kan worden door de bezoekers en gebruikers van het centrumgebied. Deze ontwikkelrichting is onderbouwd door het onderzoek dat in 2009 in opdracht van de gemeente Groningen is uitgevoerd.

Buurtsteunpunt Molukkenplantsoen

Een aantal locaties grenzend aan het Molukkenplantsoen heeft de bestemming Centrum gekregen: aan de Oosterhamriklaan en aan de Soendastraat. In het gebied is een buurtsupermarkt gevestigd en is een aantal andere functies aanwezig, zoals maatschappelijke en zakelijke dienstverlening. De detailhandel heeft een zeer lokaal verzorgend karakter. Hier ontbreekt de fysieke ruimte om uit te breiden; conservering van de aanwezige voorzieningen is het maximaal haalbare.

Verspreide bewinkeling in de wijk

De Korrewegwijk kent langs de belangrijke verkeersradialen Korreweg, Bedumerweg, Noorderstationsstraat, Oosterhamrikkade en op enkele andere plaatsen een verspreide bewinkeling. Vaak worden deze winkelpanden, doordat de originele exploitanten met hun bedrijf gestopt zijn, verhuurd aan startende zelfstandigen. Op deze wijze dragen ze bij aan het gegeven dat de Korrewegwijk een kraamkamer is voor startend ondernemerschap. Deze functie is het waard behouden te blijven, omdat ze bijdraagt aan de leefbaarheid en dynamiek in de wijk.