direct naar inhoud van 4.2 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

4.2 Wonen

Typering

De Korrewegwijk bestaat globaal gezien uit drie buurten, de Oost-Indische buurt, de West-Indische buurt (ten noordoosten van het Molukkenplantsoen), en de Korrewegbuurt (aan de zuidoostzijde van de Korreweg). Hierbinnen zijn nog weer afzonderlijke buurtjes te onderscheiden met eigen karakters, maar minder eenduidige grenzen. De Hoogte vormt als het ware een vierde buurt in het bestemmingsplangebied, met daarnaast te onderscheiden buurtjes daarbinnen.

In het totale gebied staan anno 2008 circa 8300 woningen en bevinden zich circa 2400 wooneen- heden. Daarnaast komen er nog circa 180 andere woonruimtes voor, zoals eenheden in zorg- instellingen.

De Oost-Indische buurt heeft de meeste woningen, en dan volgen de Korrewegbuurt en De Hoogte en tenslotte de West-Indische buurt. De aantallen zelfstandige woningen staan grofweg in een verhouding van 3:2:2:1. De wooneenheden zijn half-half verdeeld over de Oost-Indische buurt en de Korrewegbuurt (vooral in kamerverhuurpanden).

De vier buurten vertonen grote overeenkomsten. Gestapelde woningen zoals portieketagewoningen en boven-/ benedenwoningen overheersen: in de Oost-Indische buurt en de Korrewegbuurt vooral de vooroorlogse beneden-/ bovenwoning, in de na-oorlogse West-Indische buurt de na-oorlogse portiekwoning. Daarnaast komen in alle buurten in beperkte mate rijenwoningen voor.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0010.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0011.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0012.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0013.jpg"

Het gebied is stedelijk van karakter, omdat de buurten intensief verkaveld zijn met veelal kleine woningen en waar er wel grotere woningen aanwezig zijn, worden die vaak intensief bewoond (als kamerverhuurpanden). De vaak fraaie vooroorlogse architectuur en een aantal intieme hofjes versterken dit stedelijke karakter.

De Korreweg fungeert als voorzieningen- en fietsroute en vormt daardoor het hart van de Korrewegwijk. De Bedumerweg fungeert meer als verkeersader voor de auto, waardoor de weg juist scheidend en begrenzend werkt en De Hoogte als een aparte wijk gezien wordt.

Groene en blauwe ruimtes versterken het woonkarakter, zoals het Bernoulliplein, het Floresplein en het Molukkenplantsoen met 'uitlopers' naar het Van Starkenborghkanaal en de Hamburgervijver. In De Hoogte fungeert het Borgplein als ruimtelijk hart van de buurt.

De woningen in de West-Indische buurt en De Hoogte zijn voor circa 90% en in de Oost-Indische buurt voor bijna 70% corporatiebezit. In de Oost-Indische buurt vindt men als tweede eigendomstype circa 20% eigenaar-bewoners. De Korrewegbuurt wijkt het meeste af qua eigendomstypen: hier zijn veel meer eigenaar-bewoners (47%) en er is ook meer particuliere verhuur (28%); er is weinig corporatiebezit hier (één straat en één hofje).

Ondanks de andere eigendomssamenstelling van de Korrewegbuurt vertonen de buurten onderling opmerkelijk weinig verschil in typen huishoudens (huishoudprofielen). Gemiddeld over de hele wijk ziet het eruit zoals weergegeven op de navolgende afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0014.jpg"

Huishoudprofielen in de Korrewegwijk-De Hoogte

Jonge singles zijn in alle buurten (in zelfstandige woningen) het grootste huishoudprofiel (in dit gebied 26%; vergelijk stedelijk: 18%). Ook wonen er veel jongerenhuishoudens, jonge stellen en middelbare singles. Er wonen circa 16 % gezinnen in de buurten (9% twee- en 7% éénoudergezinnen. Stedelijk gezien liggen deze percentages op respectievelijk 18 en 7%). Er wonen heel weinig middelbare stellen en ook weinig ouderen in vergelijking met het stedelijk gemiddelde.

Uit het bovenstaande blijkt dat jongere bewoners in de wijken overheersen. Dat is goed te zien aan de leeftijdsopbouw van de bevolking, waarin ook de bewoners van wooneenheden meegeteld zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0015.jpg"

Leeftijdsopbouw van het gehele gebied

De afzonderlijke buurten liggen dichtbij dit gemiddelde, maar in De Hoogte en de West-Indische buurt is het leeftijdscohort van 25 t/m 29 jaar nog iets groter dan dat van 20 tot en met 24 jaar.

Doelgroepen voor ingrepen

De Korrewegwijk en De Hoogte zijn vandaag de dag aantrekkelijk voor jongeren en bewoners met lagere inkomens, zowel in huur- als in goedkope koopwoningen. In andere wijken in Groningen is soms gekozen voor het invoegen van duurdere huur- en koopwoningen (differentiatie). De bevolking van de Korrewegwijk en De Hoogte hoeft niet veel te veranderen, want Groningen is en blijft een stad met veel jonge mensen en mensen met een laag inkomen. Ook deze groepen moeten op een goede manier kunnen wonen.

De ligging nabij de binnenstad is gewild en het voorzieningenniveau is goed. Hierdoor is er ook een aantal kansen voor deze buurten. Jonge mensen zouden op iets latere leeftijd verleid moeten worden om hier te blijven wonen of een gezin te stichten. Dat brengt iets meer stabiliteit en draagkracht voor voorzieningen in de wijk. Daarnaast is het buurtjeskarakter een kracht van deze wijken. Om deze kleinschalige kwaliteit te versterken moet per buurt gekeken worden welk type nieuwbouw een meerwaarde kan betekenen. In bijvoorbeeld de Nieuw-Indische buurt, de Professorenbuurt en Tuindorp De Hoogte is de rust van het wonen kenmerkend. Deze rustige buurten zouden een geschikte plek kunnen zijn voor meer stellen en gezinnen, of op incidentele plekken voor ouderen die in de buurten willen blijven wonen. In buurten die dichter bij de binnenstad liggen, zoals Selwerderwijk-Zuid, de Kop Indische buurt en de Oud-Indische buurt, kan het bouwen van kleinere woningen een kwalitatieve verbetering betekenen voor jongere huishoudens en ook voor middelbare alleenstaanden (een groep die stedelijk gezien gestaag groeit).

Extra bebouwing van binnenterreinen ligt vanwege het hoge stedelijke karakter van de wijk niet voor de hand.

De ingrepen in de Korrewegwijk en De Hoogte die voor de deur staan en deels al zijn ingezet, zijn redelijk divers, maar voldoen meestal aan de bovengenoemde visie. Sommige zijn een gevolg van de manifestatie De Intense Stad, die ten doel had de stad als geheel te verdichten door het onderzoeken van wat moeilijker locaties en het combineren van woningen met voorzieningen. Omdat dat veel plannen heeft opgeleverd, maar ook veel nieuwbouwappartementen, wordt hieraan nu een vervolg gegeven in de vorm van 'Intense Laagbouw'.