direct naar inhoud van 3.7 Ruimtelijke ontwikkeling
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

3.7 Ruimtelijke ontwikkeling

Twee locaties aan de Oosterhamrikkade: bestemming Woongebied

Aan de Oosterhamrikkade is momenteel voornamelijk bedrijfsbebouwing aanwezig. Twee bedrijvenlocaties aan de Oosterhamrikkade liggen tussen de Diephuisstraat en de Oosterhamriklaan; zij grenzen aan de achterzijde veelal aan de kavels met de woonbebouwing aan de Star Numanstraat.

Op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde visie 'De radiaal wakker gekust' wordt ernaar gestreefd om van de zone aan het water een stedelijke radiaal te maken en daarom meer kwaliteit toe te voegen door de stedenbouwkundige vormgeving van nieuwbouw ter plaatse van de huidige bedrijvenstrookjes. Het belang van de ontwikkeling van de beide locaties is tevens om deze zijde van de Korrewegwijk een gezicht (een voorkant) te geven naar de Oosterparkwijk/het Oosterhamrikkanaal. Hierdoor verdwijnt de breuklijn tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk, omdat beide wijken - in plaats van met de ruggen naar elkaar toe - ineens met de voorkanten van de wijken op elkaar zijn georiënteerd.

De beide voormalige bedrijvenlocaties aan de Oosterhamrikkade zijn in het voorliggend bestemmings- plan voorzien van de bestemming Woongebied. De bestaande woonblokken worden ter plaatse van de huidige bedrijfsbebouwing door de nieuwbouw aan de zijde van het kanaal afgesloten met nieuwe woningen, met op de begane grond de mogelijkheid voor lichte bedrijvigheid. Gestreefd wordt naar een meer gesloten gevelwand. De bouwhoogte op grond van het voorliggend plan is aan de kanaalzijde bij recht maximaal 12 meter, naar de achterzijde (Star Numanzijde) aflopend naar 6 meter. Daarnaast zijn aan de kanaalzijde hoogte-accentjes toegestaan.

Hoewel de locaties op grond van het vigerend bestemmingsplan Korrewegwijk/ De Hoogte de bestemming bedrijven en dienstverlening hebben, is reeds op grond van dat plan de hiervoor geschetste gewenste ontwikkeling, zij het minder intensief, grotendeels toegestaan. Zo staat in het vigerend plan in lid 3.4.4 uitdrukkelijk dat wonen - naast andere functies - zonder meer is toegestaan. In dat plan is de maximale bouwhoogte 4 bouwlagen (plankaart); daarnaast zijn nog een onderbouw, zolder en ondergeschikte dakopbouwen mogelijk (artikel 1); vrijstelling kan in het hele gebied worden verleend tot een hoogte van 15 meter (lid 2.3.4).

Vervangende nieuwbouw Bonaire-/Curaçaostraat en Bandoeng/Timorstraat

Het hele woonblok tussen Bonaire- en Curaçaostraat wordt in fases vernieuwd; de nieuwbouw aan de Oosterhamriklaan is al gereed. Aan de Bonairestraat worden op dit moment nieuwe woningen gerealiseerd. In de laatste fase is vervangende woningbouw aan de Curaçaostraat geprojecteerd.

Ook tussen de Bandoengstraat en de Timorstraat wordt een wijkvernieuwingsproject gerealiseerd. De beneden-/bovenwoningen worden vervangen door grondgebonden woningen en twee appartementen- blokken op de koppen aan de zijde van het Molukkenplantsoen. Het huidige straatprofiel blijft behouden.

Antillenstraat

De locatie Antillenstraat maakt deel uit van de totaalvisie die de gemeente Groningen heeft ontwikkeld voor het gebied aan weerszijden van het Oosterhamrikkanaal: het Oosterhamriktracé.

Voor de locatie is stedenbouwkundig plan 'Antillenstraat en omstreken' opgesteld, dat in het voorjaar van 2004 inspraak en vooroverleg heeft doorlopen en dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Ter plaatse is woningbouw voorzien. Met de uitvoering van het plan is reeds begonnen.

De locatie is een onderdeel van de beëindiging van de rand van de Korrewegwijk langs het Van Starkenborghkanaal. Het gebiedje bevat vier deelgebieden: 1. de locatie aan het Van Starkenborghkanaal op de kruising met de Korreweg, waar een hoogteaccent is geprojecteerd; 2. de locatie aan de Korreweg, waar een wand de bestaande weg begeleidt met 5 bouwlagen in correspondentie met de bebouwing aan de overzijde; het project is inmiddels in uitvoering 3. de locatie aan de Hamburgervijver, waar een wand aan het park de betekenis en de continuïteit van de lange groene lijn in de stad duidelijk maakt (zie paragraaf 3.4 de concentrische elementen); 4. overige locaties, waar de bebouwing bestaat uit woningen van vier lagen gelegen aan woonstraten.

Gebieden waarvoor een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen

Er zijn vier locaties binnen het plangebied waar in de toekomst een bestemmingswijziging zal kunnen plaatsvinden. Deze bestemmingswijziging is uitsluitend mogelijk, nadat voor deze locaties een wijzigingsplan is opgesteld en na afzonderlijke besluitvorming hiertoe door burgemeester en wethouders. Het betreft de locaties ter plaatse van:

  • 1. het Noorderpoortcollege met de bestemming Maatschappelijk.
    Het huidige sportterrein De Hoogte is buiten het plangebied gehouden; voor het terrein zijn plannen voor woningbouw. Op de naastgelegen locatie van het Noorderpoortcollege zal in de toekomst op de ontwikkeling van het sportterrein aangesloten kunnen worden na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid naar een woonfunctie. Tevens kunnen aan de Bedumerweg functies als maatschappelijke en zakelijke dienstverlening, kantoren en lichte bedrijvigheid worden toegestaan.
  • 2. de Oosterhamrikkade nabij de Diephuisstraat met de bestemming Gemengd-1.
    Deze locatie aan het Oosterhamrikkanaal vormt een onderdeel van de visie 'De radiaal wakker gekust' en zal na wijziging een woonbestemming kunnen krijgen.
  • 3. de voormalige kerk op het adres Hamburgerstraat 13 met de bestemming Maatschappelijk. Wijziging naar wonen is mogelijk.
  • 4. de locatie op de hoek Van Starkenborghkanaal/Oosterhamrikkanaal; wijziging naar wonen is mogelijk.

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen / opnemen van bouwvlakken in de bestemming Wonen.