direct naar inhoud van 3.6 De na-oorlogse gebieden
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

3.6 De na-oorlogse gebieden

Het gebied ten zuiden van de Borgwal (de Selwerderwijk)

De Selwerderwijk bestaat voornamelijk uit naoorlogse woonbebouwing van 2 tot 4 lagen, waarbij de richting en oriëntatie van de bouwblokken zich voegen naar de aangrenzende structuur van de Korrewegwijk, namelijk de noord-zuid richting. De bouwblokken hebben open kopse zijdes. Op enkele plekken worden de open zijdes door kleine blokken woningbouw of garages ingevuld.

Het gebied bevat twee scholen en de Goede Herderkerk. De kerk is herkenbaar door de architectuur uit de tijd waarin de wijk is gebouwd: de jaren 60 van de vorige eeuw. De scholen kunnen, als ze hun functie als school verliezen, de functie wonen krijgen, waarbij verkaveling en bouwhoogte op de omliggende bebouwing wordt afgestemd. Handhaving van het bestaande gebouw is ook mogelijk.

De woonblokken aan de zuid-oostzijde van de Selwerderwijk zijn vooroorlogs. Detailhandel/dienstverlening en kantoorfuncties zijn aan de Bedumerwegzijde mogelijk. De bebouwingshoogte is maximaal 4 lagen.

Bedrijventerrein De Hoogte

Bedrijventerrein 'De Hoogte' is één van de oudste bedrijventerreinen in de gemeente Groningen.

Door de ligging aan het Van Starkenborghkanaal was het een interessante locatie voor de opslag van aardolieprodukten. Vestigingen van diverse oliemaatschappijen kregen hier een plaats en hebben sterk hun stempel gedrukt op het imago van het terrein, dat zeer intensief bebouwd is.

De provincie is voornemens om het gebied, tegelijk met de ophoging van de ringweg, beter te ontsluiten. Het voorliggend plan biedt hiervoor voldoende ruimte.

De Nieuw-Indische buurt

De Nieuw-Indische Buurt is een aanvulling op de bestaande vooroorlogse verkaveling. Maar de bouwblokken missen aan de kopse zijden een afdichting met woningen; in plaats daarvan zijn permanente schuttingen gebouwd. De oriëntatie op het Molukkenplantsoen zou op deze plekken aanzienlijk verbeterd moeten worden.

Nieuwe ontwikkelingen zijn momenteel aan de gang. Het blok aan de Soendastraat heeft plaatsgemaakt voor seniorenwoningen. Een differentiatie aan woningtypen is wenselijk, zoals in de woonblokken gelegen tussen de Bandoeng-, Palembang-, Timor- en Molukkenstraat. Hier komen eengezinswoningen.

West-Indische buurt

De West-Indische buurt is een naoorlogse buurt met vrijwel uitsluitend een woonfunctie; er bevinden zich alleen aan de Oosterhamriklaan enkele winkels. Een deel van de bebouwing langs het Molukkenplantsoen is hier fraai op georiënteerd. Langs de Westindischekade bevindt zich hogere bebouwing, karakteristiek en met een fraaie oriëntatie op de groenstrook, het kanaal en de overzijde.

De buurt wordt door twee plantsoenen opgedeeld in drie complexen, die ingeklemd liggen tussen het Van Starkenborghkanaal en de Oosterhamriklaan.

Het meest westelijke blok, gelegen tussen Curaçaostraat en Bonairestraat, zal in fases geheel vernieuwd worden. Van belang is dat de verkavelingsrichting in hoofdzaak gehandhaafd blijft. Bovendien dienen er ter plaatse van de bestaande plantsoenen ruime visuele verbindingen te blijven tussen het Molukkenpark en de Westindischekade. Deze blijven onbebouwd en worden deels ingericht als verblijfsgebied ten behoeve van de buurt. De bebouwingshoogte bedraagt gemiddeld plm.11 meter, aan de randen is 15 meter mogelijk.

De Antillenstraat

Het gebied is wat betreft functies zeer divers. Langs het kanaal bevinden zich onder meer bedrijven en kantoren; detailhandel is hier in principe ongewenst. Aan de Oosterhamriklaan bevinden zich enkele woningen. Overeenkomstig stedenbouwkundig plan 'Antillenstraat en omstreken' is direct ten noorden en westen van de Antillenstraat woningbouw mogelijk. De Antillenstraat zal een directe verbinding krijgen met de Korreweg.