direct naar inhoud van 3.8 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

3.8 Verkeer

Verschillende gemeentelijke beleidsnota's gaan uit van een nauwe samenhang tussen het ruimtelijke beleid en het verkeers- en vervoersbeleid. Dit tegen de achtergrond van het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Het verkeers- en vervoersbeleid is vooral gericht op stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit impliceert een efficiënter gebruik van de bestaande verkeersruimte en een duidelijke verkeersstructuur. De doorstromingscapaciteit op het stedelijke hoofdwegennet en bundeling van verkeersstromen is daarbij van belang. In de tussenliggende gebieden is een aangenaam en veilig woon- en leefklimaat het doel.

In het kader van het landelijke concept “Duurzaam Veilig” zijn in de gemeentelijke nota “Kalm aan en rap een beetje” alle wegen in de gemeente Groningen onderverdeeld in een drietal categorieën, te weten: stroomwegen (ringwegen), gebiedsontsluitingswegen (50 km/u) en erftoegangswegen (30 km/u).

Autoverkeer

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door een belangrijke stroomweg, de noordelijke ringweg (Plataanlaan). De aansluiting (Bedumerweg) op de noordelijke ringweg is gelijkvloers uitgevoerd en is geregeld met verkeerslichten. Het gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid is erop gericht alle kruispunten met de ringweg ongelijkvloers uit te voeren. Het ongelijkvloers maken van de aansluiting van de Bedumerweg op de noordelijke ringweg is voorzien in 2010. Het bestemmingsplan houdt hier rekening mee.

De belangrijkste gebiedsontsluitingswegen zijn de Bedumerweg, de Korreweg en de Sumatralaan/J.C. Kapteynlaan. Deze wegen hebben niet alleen een ontsluitingsfunctie voor de wijk, maar vervullen ook een ontsluitingsfunctie voor het interwijkverkeer in een groter deel van de stad. De Bedumerweg is aangewezen als één van de gemeentelijke ontsluitingswegen richting het centrum van de stad. De Oosterhamriklaan, de Oosterhamrikbaan en de Floresstraat hebben een openbaar-vervoersfunctie. Interregionale buslijnen en taxi's maken gebruik van de busbaan op de Oosterhamrikbaan. Deze busbaan wordt mogelijk opengesteld voor andere doelgroepen.

De Heymanslaan is een woonstraat met een beperkte buurtontsluitingsfunctie.

Alle overige wegen zijn erftoegangswegen (woonstraten), waar verblijven centraal staat en een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. De overgang van een gebiedsontsluitingsweg naar een erftoegangsweg is zo vormgegeven, dat de weggebruiker wordt gewezen op het veranderde snelheidsregiem en het te verwachten verkeersgedrag. In de meeste gevallen is deze overgang vormgegeven als een zogenaamde inritconstructie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0008.jpg"

Autostructuur

Fietsverkeer

In de beleidsnota Fietsverkeer 2000 wordt de fietsstructuur in de stad onderverdeeld in een hoofdstructuur en een secundaire structuur. Op de navolgende afbeelding staat aangegeven waar de hoofdstructuur (rood) en de secundaire structuur (grijs) zich bevinden. De Korreweg is de drukste fietsroute van de stad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0009.jpg"

Fietsstructuur

Parkeren

Bijna overal wordt in de openbare ruimte geparkeerd, incidenteel op eigen erf. De parkeerdruk is hoog en benadert op de plaatsen waar geen betaald-parkerenregiem heerst veelal de capaciteit. Ter beheersing van deze situatie geldt in een deel van de Korrewegwijk een regiem van betaald parkeren. Het gaat om de Oosterhamrikkade Noordzijde, de Heymanslaan, het Floresplein, de Floresstraat, de Bedumerweg en de Nieuwe Ebbingestraat. Betaald parkeren is hier ingevoerd om het parkeren van werknemers uit het centrum te weren.

Bij nieuwbouwplannen dient rekening te worden gehouden met voldoende parkeerruimte voor zowel de auto als de fiets. Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald door de geldende gemeentelijke parkeernormen. De kosten van de parkeerplaatsen zijn voor rekening van de ontwikkelaar. De parkeerplaatsen dienen in principe op eigen erf te worden gerealiseerd.