direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Artikel 11 Verkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, fiets- en voetpaden;
  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. bermen, taluds, groenvoorzieningen en waterlopen;
  • e. wonen, echter uitsluitend ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'overbouwing';
  • f. maximaal één (bestaande) reclamemast, echter uitsluitend ter plaatse van de 'specifieke vorm van verkeer-reclamemast' of binnen een straal van 5 meter daaromheen;
  • g. standplaatsen zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel-standplaats';
  • h. additionele voorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemene bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 11.1 genoemde doeleinden, met dien verstande dat tevens gebouwen zijn toegestaan in de vorm van een overbouwing ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'overbouwing' als bedoeld in lid 11.1.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding reclamemast een bouwhoogte is toegestaan van maximaal 14 meter.