direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening;
 • b. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. kunstenaarsateliers ter plaatse van de aanduiding 'atelier', met dien verstande dat deze functie uitsluitend is toegestaan op de begane grond;
 • d. horeca-2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. additionele voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemene bouwregels
 • a. Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 10.1 genoemde doeleinden.
 • b. Binnen de hele bestemming zijn met inachtneming van het bebouwingspercentage gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan - vrijstaand of geïntegreerd in de bovengelegen bebouwing - tot een maximale hoogte van 2,75 meter.
 • c. Ten behoeve van ondergronds/ halfverdiept parkeren zijn tot een maximale hoogte van 1.20 meter gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan onafhankelijk van het bebouwingspercentage en de bouwgrenzen.
10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte en goothoogte mogen maximaal de op de kaart aangegeven bouwhoogte respectievelijk goothoogte bedragen;
 • c. het bebouwingspercentage mag maximaal het op de kaart aangegeven aangegeven percentage bedragen.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,50 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a. de woonsituatie:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy;

b. het straat- en bebouwingsbeeld:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:

 • een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
 • een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing onderling en een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

c. de verkeersveiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie;

d. de sociale veiligheid:

Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;

e. de milieusituatie:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed.

10.4 Ontheffing van de bouwregels
10.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 10.2.1 onder a voor een afwijking van het bebouwingspercentage met het getal 20;
 • b. het bepaalde in lid 10.2.2 onder a voor het overschrijden van het op de kaart aangegeven bouwvlak met maximaal 3,00 meter;
 • c. het bepaalde in lid 10.2.2 onder a voor het toestaan van gebouwen buiten het op de kaart aangegeven bouwvlak tot een maximum oppervlakte van 30 m² en een hoogte van maximaal 3 meter;
 • d. het bepaalde in lid 10.2.2 onder b voor het vergroten van de maximaal toegestane hoogte met maximaal 3,50 meter;
 • e. het bepaalde in lid 10.2.2 onder c voor het vergroten van het maximaal toegestane bebouwingspercentage met maximaal het getal 10.
10.4.2 Voorwaarden voor ontheffing

De in lid 10.4.1 genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Het gestelde in lid 10.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

10.5 Wijzigingsbevoegdheid
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden, die op de kaart zijn aangeduid als 'wro-zone-wijzigingsgebied-1' wijzigen in de bestemming Wonen, mits:
  - het bebouwingspercentage 80% bedraagt, met dien verstande dat - onafhankelijk van het bebouwingspercentage - binnen de hele bestemming ten behoeve van ondergronds/ halfverdiept parkeren gebouwde parkeervoorzieningen zijn toegestaan, waarvan de hoogte, gemeten vanaf peil tot de bovenkant van de hoogste vloerlaag, c.q. afdekking, maximaal 1.20 meter bedraagt;
  - de hoogte maximaal 14 meter bedraagt, met dien verstande dat ter begeleiding van de Bedumerweg een hoogte-accent is toegestaan met een maximale hoogte van 70 meter en een maximale oppervlakte van 550 m2 per bouwlaag;
  - tevens kleinschalige detailhandel - met uitzondering van een supermarkt, detailhandel in volumineuze goederen en detailhandel in motorbrandstoffen -, bedrijven tot maximaal milieucategorie 1 en 2 uit de Lijst van bedrijfstypen wonen-werken (bijlage 2) en dienstverlening zijn toegestaan, echter uitsluitend op de begane grond en uitsluitend voor zover (nagenoeg) grenzend aan de bestemming Verkeer;
  - de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden, die op de kaart zijn aangeduid als 'wro-zone-wijzigingsgebied-2' wijzigen in de bestemming Wonen, mits:
  - de hoogte maximaal 10 meter bedraagt;
  - de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.