direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - Railverkeer
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Artikel 12 Verkeer - Railverkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegverkeer;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. wegen, inclusief viaducten, er plaatse van de aanduiding 'verkeer';
 • d. groenvoorzieningen, bermen en waterlopen;
 • e. bedrijven van de categorieën 1 en 2 van de Lijst van bedrijfstypen, dienstverlening, dienstverlenende bedrijven, en detailhandel - met uitzondering van: een supermarkt, detailhandel in volumineuze goederen en detailhandel in motorbrandstoffen -, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' op de begane grond;
 • f. maximaal 1 horecavestiging in de categorie horeca - 1, horeca - 2 of horeca - 3 tot een maximum van 150 m2 bedrijfsvloeroppervlakte per vestiging, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca' op de begane grond;
 • g. additionele voorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemene bouwregels

Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 12.1 genoemde doeleinden.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd.

12.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat:
- de bouwhoogte - in afwijking van het bepaalde in artikel 2 - mag worden berekend vanaf de bovenkant van het talud, en
- reclamemasten niet zijn toegestaan.

12.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 12.2.2 voor het bouwen van gebouwen ten dienste van de bestemming op andere plaatsen dan daar is toegestaan, met dien verstande dat:
  - de maximale oppervlakte 20 m² en de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt, en
  - de bouwhoogte - in afwijking van het bepaalde in artikel 2 - mag worden berekend vanaf de bovenkant van het talud en reclamemasten niet zijn toegestaan;
 • b. het bepaalde in lid 12.2.3 ten behoeve van het vergroten van de maximaal toegestane bouwhoogte met maximaal 5 meter, met dien verstande dat:
  - deze bouwhoogte - in afwijking van het bepaalde in artikel 2 - mag worden berekend vanaf de bovenkant van het talud, en
  - reclamemasten niet zijn toegestaan.

12.4 Ontheffing van de gebruiksregels
12.4.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 12.1 onder e ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die in de 'Lijst van bedrijfstypen' zijn opgenomen in een hogere dan de aldaar genoemde categorieën, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 12.1 onder e genoemde categorieën, mits het geen geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen betreft;
 • b. het bepaalde in lid 12.1 onder e ten behoeve van de vestiging van bedrijven, die niet in de 'Lijst van bedrijfstypen' zijn opgenomen, maar naar hun aard en invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven, die voorkomen in de in lid 12.1 onder e genoemde categorieën, mits het geen geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen betreft.
12.4.2 Voorwaarden voor ontheffing

De ontheffing bedoeld in lid 12.4.1 onder a en b wordt niet verleend dan nadat een advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van het milieu is ingewonnen.