direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Recreatiewoning
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 18 Recreatie - Recreatiewoning

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatiewoningen,

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • b. tuinen, erven en groenvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen.

18.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal recreatiewoningen mag niet meer bedragen dan één;
  • 2. de inhoud van een recreatiewoning, inclusief de inhoud van de daarbij behorende bijgebouwen mag niet meer dan 200 m³ bedragen, de goot- en bouwhoogte mag niet meer dan 3, resp. 5 m. bedragen,
  • 3. indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub 2, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan;
  • 4. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder bedragen dan 2,5 m.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende regel:
  • 1. de maatvoering van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan aangegeven in de onderstaande tabel:

Functie van het bouwwerk   Bouwhoogte (m)  
Overkappingen en pergola's   3  
Erf- of terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn   2  
Overige erf- of terreinafscheidingen   1  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   2  

18.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik ten behoeve van permanente bewoning.