direct naar inhoud van Artikel 17 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 17 Recreatie - Dagrecreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen, met bijbehorende ondersteunende horeca, uitsluitend met de nadere bestemming welke is weergegeven in de onderstaande tabel:

Adres   Nr.   Plaats   Nadere bestemming   Bestaande oppervlakte aan gebouwen (m2)*)   Maximale oppervlakte aan gebouwen (m2)*)   Opmerkingen
 
Baarleweg   4-6   Didam   Dagrecreatie met manege   2.155   2.478   Op het spelterrein (buiten bouwvlak) mogen in afwijking van het bepaalde in artikel 17.2 gebouwen worden opgericht tot een max oppervlakte van 50m² en met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 2,5 m  
Doetinchemseweg   9   Loerbeek   Huifkarcentrum annex zorgboerderij en opslag* ten behoeve van het huifkarcentrum   1.515   1.515   * Opslag is uitsluitend toegestaan achter de denkbeeldige lijn welke loopt op 55 m vanuit de as van de Doetinchemseweg.  
Gildeweg   6   Braamt   Speelpark   2.685   4.460    
Gildeweg   7   Braamt   Sportvelden, fiets- en wandelpaden, survival rivierbaan en daarmee vergelijkbare onderdelen en daarbij behorende sanitaire- en opslagvoorzieningen     750   De gebouwen mogen geen grotere goothoogte en bouwhoogte hebben dan 3 m resp. 6 m.
 
Stroombroek   1   Braamt   Dagrecreatieterrein   335   640      
      Waterskibaan (Europaweg ong.)   255   281   De gebouwen ten behoeve van de waterskibaan mogen geen grotere goothoogte en bouwhoogte hebben dan 3 m resp. 6 m.
Onder- steunende horecavoorziening is beperkt tot maximaal
50 m² van de maximaal toegestane oppervlakte aan gebouwen  
Nevelhorstpad   2   Didam   Dagrecreatieterrein   85   98   De gebouwen ten behoeve van het dagrecreatieterrein mogen geen grotere goothoogte en bouwhoogte hebben dan 3 m resp. 6 m  
Peeskesweg   12   Beek   Informatievoorziening, daghoreca en bijbehorend kampeerterrein   480   552    

*)De bestaande en maximaal toegestane oppervlakte is inclusief de bijgebouwen bij de bedrijfswoning, doch exclusief de bedrijfswoning

 • b. aan huis gebonden beroep indien een bedrijfswoning is toegestaan of het bestaande bedrijf aan huis;
 • c. een kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein',

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • d. tuinen en erven.
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. ontsluitingen/inritten;
 • g. parkeervoorzieningen.

17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. indien een bouwvlak is aangegeven dienen gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd te worden;
 • b. indien geen bouwvlak is aangegeven wordt het bestemmingsvlak gelijkgesteld met het bouwvlak;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen', het daar aangegeven maximum aantal bedrijfswoningen is toegestaan;
 • d. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, inclusief bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte zoals is weergegeven in de tabel van lid 17.1;
 • e. bouwkundige voorzieningen ten behoeve van zelfstandige inwoningsituaties uitsluitend waar dit op grond van lid 17.4.1 kan worden en wordt toegestaan;
 • f. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven, tenzij in artikel 17.1 sub a anders is bepaald:

Functie van een bouwwerk
 
Goothoogte in m
 
Bouwhoogte in m   Inhoud in m³   Oppervlakte in m²  
Bedrijfsgebouw   6   10   -   -  
Bedrijfswoning   4,5, dan wel de goothoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   9, dan wel de bouwhoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   800
 
-  
Bijgebouwen bij bedrijfswoning   3
 
6   -   100  
Erf- en terreinafscheidingen   -

 
2,5   -   -  
Licht- en vlaggenmasten   -
 
12   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -


 
10   -   -  

 • g. indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub f, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan.

17.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van woningen ten behoeve van een zelfstandige inwoningsituatie;
 • b. het gebruik van gedeelten van de woning of een bijgebouw voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep indien:
  • 1. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
  • 2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen tot een maximum van 50 m², dan wel meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. buitenopslag plaatsvindt;
  • 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
 • c. het gebruik ten behoeve van bedrijf aan huis;
 • d. het houden van zelfstandige, geen relatie met de (nadere) bestemming hebbende, feesten en partijen.

17.4 Afwijken van de gebruiksregels
17.4.1 Zelfstandige inwoningsituatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.3 sub a ten behoeve van het toestaan van een zelfstandige inwoningsituatie, mits:

 • a. is aangetoond dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorwaarden;
 • b. de relatie met de bedrijfsvoering op het perceel is aangetoond.

17.4.2 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.3 sub c ten behoeve van het vestigen van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. het beroeps- en bedrijfsactiviteiten betreft die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 en 2, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld voor wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • b. het bedrijf aan huis wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
 • c. de beroepsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en tot een maximum van 50 m2;
 • d. geen buitenopslag plaatsvindt;
 • e. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig aantasten;
 • g. het betreffende bedrijf aan huis geen belemmering mag opleveren voor de omliggende functies;
 • h. een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd is op de betreffende locatie van het bedrijf aan huis;
 • i. het bedrijf aan huis naar aard en schaal passend is te achten met de hoofdfunctie van het bestemmingsvlak.

17.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die gevallen als genoemd in artikel 43.