direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 14 Maatschappelijk

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend met de nadere bestemming welke is weergegeven in de onderstaande tabel:

Adres   Nr.   Plaats   Nadere bestemming   Bestaande oppervlakte aan gebouwen (m²)*)   Maximale oppervlakte aan gebouwen (m²)*)   Opmerkingen
 
Arnhemseweg   26, 26b   Beek   Dierenpension en huisdierenbegraafplaats   1.400   1.610    
Bovendorpstraat   ong   Zeddam   Heemkundigmuseumterrein   175   201    
Kilderseweg   ong   Zeddam   Begraafplaats   0   0    
Lage Eltenseweg   1   Loerbeek   Opslagruimte voor natuurbeheer met bijbehorende kantoorruimte   315   362    
Doetinchemseweg   11   Didam   Postduivenvereniging   170   196    
Landeweer   1   Didam   Dierenpension   825   949    
Manhorstweg   3a   Didam   Verenigingsgebouw Schutterij   279   327    
Nevelhorstpad   7   Didam   Scouting   175   201    
Oude Eltenseweg   1   Loerbeek   Opslagruimte voor natuurbeheer met bijbehorende kantoorruimte   400   567    
Peeskesweg   13   Beek   Jeugdherberg en groepsverblijfaccommodatie   285   413    
Sint Jansgildestraat   31   Beek   Gildegebouw   575   660    
Vinkwijk   2a   Zeddam   Scouting   267   320    
Vinkwijkseweg   36   Zeddam   Dierenkliniek   875   1.254    

*)De bestaande en maximaal toegestane oppervlakte is inclusief de bijgebouwen bij de bedrijfswoning, doch exclusief de bedrijfswoning

 • b. aan huis gebonden beroep indien een bedrijfswoning is toegestaan of het bestaande bedrijf aan huis,

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • c. tuinen en erven;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. ontsluitingen/inritten;
 • f. parkeervoorzieningen.

14.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. indien een bouwvlak is aangegeven dienen gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd te worden;
 • b. indien geen bouwvlak is aangegeven wordt het bestemmingsvlak gelijk gesteld met het bouwvlak;
 • c. één bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • d. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, inclusief bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte zoals is weergegeven in de tabel van lid 14.1;
 • e. bouwkundige voorzieningen zijn toegestaan ten behoeve van zelfstandige inwoningsituaties uitsluitend waar dit op grond van lid 14.4.1 kan worden en wordt toegestaan;
 • f. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven:

Functie van een bouwwerk
 
Goothoogte in m
 
Bouwhoogte in m   Inhoud in m³   Oppervlakte in m²  
Bedrijfsgebouw   6   10   -   -  
Bedrijfswoning   4,5, dan wel de goothoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   9, dan wel de bouwhoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   800
 
-  
Bijgebouwen bij bedrijfswoning   3, dan wel de goothoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw   6, dan wel de bouwhoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw   -   100  
Erf- en terreinafscheidingen   -
 
2,5   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -


 
10   -   -  

 • g. in afwijking van het bepaalde van sub f geldt voor het verenigingsgebouw op het adres Manhorstweg 3a te Didam een goot-, resp. bouwhoogte van 3 resp. 4,5 meter;
 • h. indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub f, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan.

14.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van woningen ten behoeve van een zelfstandige inwoningsituatie;
 • b. het gebruik van gedeelten van de woning of een bijgebouw voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep indien:
  • 1. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
  • 2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en tot een maximum van 50 m², dan wel meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. buitenopslag plaatsvindt;
  • 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
 • c. het gebruik ten behoeve van bedrijf aan huis.

14.4 Afwijken van de gebruiksregels
14.4.1 Zelfstandige inwoningsituatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.3 sub a ten behoeve van het toestaan van een zelfstandige inwoningsituatie, mits:

 • a. is aangetoond dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorwaarden;
 • b. de relatie met de bedrijfsvoering op het perceel is aangetoond.

14.4.2 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.3 sub c ten behoeve van het vestigen van een bedrijf aan huis, mits:

 • a. het betreft beroeps- en bedrijfsactiviteiten die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 en 2, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • b. het bedrijf aan huis (binnen de bebouwing) wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
 • c. de beroepsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en tot een maximum van 50 m2;
 • d. geen buitenopslag plaatsvindt;
 • e. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig aantasten;
 • g. het betreffende bedrijf aan huis geen belemmering mag opleveren voor de omliggende functies;
 • h. een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd is op de betreffende locatie van het bedrijf aan huis;
 • i. het bedrijf aan huis naar aard en schaal passend is te achten met de hoofdfunctie van het bestemmingsvlak;
 • j. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit.

14.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die gevallen als genoemd in artikel 43.