direct naar inhoud van Artikel 7 Detailhandel
Plan: Duurzame Glastuinbouwgebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.62112-0002

Artikel 7 Detailhandel

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een tuincentrum, ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum', met ondersteunende en daaraan ondergeschikte, onzelfstandige horeca met een maximale brutovloeroppervlakte van 600 m², en
 • b. parkeervoorzieningen, tuinen en andere voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, niet zijnde bedrijfs- of andere woningen, en
 • b. andere bouwwerken, waaronder begrepen pergola's, vlaggenmasten, bruggen, duikers en erf- of perceelafscheidingen.
7.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 7.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 5 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b, mag de afstand van gebouwen tot enige bestemmingsgrens van de bestemming 'Wonen' niet minder dan 7 m bedragen;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van bij het tuincentrum behorende gebouwen mag niet meer dan 15.233 m² bedragen;
 • e. de goothoogte en bouwhoogte van de hierna genoemde bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij is aangegeven:
  bouwwerken   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
  bedrijfsgebouwen   8 m   -  
  luifels, vlaggen- en ander masten   -   6 m  
  erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat   -   2 m  
  overige erf- of perceelafscheidingen   -   1 m  
  overige andere bouwwerken   -   3 m  
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen bergingen, fietsenstallingen en andere ondergeschikte dienstgebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, tot bij elke bedrijfsvestiging een maximale gezamenlijke oppervlakte van 100  m² en een maximale bouwhoogte van 3 m.
7.3 Wijzigingsbevoegdheid
7.3.1 Wijziging naar 'Agrarisch - Glastuinbouw'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien is komen vast te staan dat binnen een bestemmingsvlak de in lid 7.1 bedoelde bedrijfsactiviteiten niet meer worden uitgeoefend, de in dat vlak geldende bestemming te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw', met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. naar gelang de situatie ter plaatse en in aansluiting op aangrenzende gronden, wordt een bouwvlak aangeduid, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van glastuinbouw voor het milieu in de omgeving;
 • b. op bestaande bedrijfswoningen wordt de aanduiding 'bedrijfswoning' aangegeven.