direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf
Plan: Duurzame Glastuinbouwgebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1926.62112-0002

Artikel 6 Bedrijf

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de bedrijven die hierna zijn aangegeven, ter plaatse van de daarbij aangegeven aanduiding:
  deelgebied   adres   bedrijf   ter plaatse van de aanduiding   max. oppervlakte bedrijfsgebouwen  
  1   Langelandseweg 49   hovenier   'hovenier'   875 m²  
  1   Langelandseweg 55   hovenier   'hovenier'   1400 m²  
  2   Katwijkerlaan 11   productiebedrijf   'specifieke vorm van bedrijf - productiebedrijf'   2130 m²  
  2   Nieuwkoopseweg 18   opslagbedrijf   'opslag'   485 m²  
  2   Nieuwkoopseweg
  naast 9  
  bedrijf dat in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten is aangeduid als categorie 1 of 2   'bedrijf tot en met categorie 2'   520 m²  
  2   Vlielandseweg 139 a/b   opslagbedrijf   'opslag'   280 m²  
  4   Delfsestraatweg 26 a-h   bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie 1 of 2   'bedrijf tot en met categorie 2'   70% van de oppervlakte van de gronden binnen dit bouwvlak  
      twee autoherstelbedrijven      
    Delfsestraatweg 26 a   handel en reparatie van tuin-en parkmachines      
    perceelnr. Pijnacker sectie F. nr. 14193   bedrijfsverzamelgebouw toegestaan      
    Delfsestraatweg 26 d   detailhandel toegestaan      
  4   Delfsestraatweg 34   agrarisch loonbedrijf   'agrarisch loonbedrijf'   350 m²  
  4   Delfsestraatweg tussen 51 en 53   opslagbedrijf   'opslag'   235 m²  
  4   Noordeindseweg 44b   hovenier   'hovenier'   430 m²  
  4   Noordeindseweg 46   opslagbedrijf   'opslag'   410 m²  
      aannemersbedrijf     870 m²  
  4   Overgauwseweg 8   constructiewerkplaats   'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats tuinbouwapparatuur'   1320 m²  
  4   Overgauwseweg 48/50   agrarische loonbedrijf   'agrarisch loonbedrijf'   260 m²  
  4   S. vd Oyeweg 59   installatiebedrijf   'specifieke vorm van bedrijf - installatiebedrijf'   350 m²  
  4   S. vd Oyeweg 89   potgrondbedrijf   'specifieke vorm van bedrijf - potgrondbedrijf'   330 m²  
  6   Noordweg naast 67   gasdrukregel- en meetstation   'specifieke vorm van bedrijf - gasdrukregel - en meetstation'   112 m²  
  6   Nootdorpseweg 1   transportbedrijf   'specifieke vorm van bedrijf - transport'   350 m²  
  6   Nootdorpseweg 4   brandweer   'brandweerkazerne'   2250 m²  
  6   Rijskade 6   gemaal   'gemaal'   33 m²  
  7   Overgauwseweg 57   agrarisch loonbedrijf   'agrarisch loonbedrijf'   650 m  
 • b. parkeer- en overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen,

een en ander met uitzondering van:

 • 1. detailhandelsbedrijven;
 • 2. bedrijfsverzamelgebouwen;
 • 3. bedrijven, die krachtens artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 6.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen, waaronder begrepen warmte-krachtkoppelingsinstallaties en transformatoren,
 • b. ten hoogste één bedrijfswoning met daarbij behorende aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', en
 • c. andere bouwwerken, waaronder begrepen warmteopslagtanks, palen, masten, verkeers-, reclame- en andere tekens, technische installaties, bruggen, duikers en erf- of perceelafscheidingen.
6.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 6.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen en warmteopslagtanks mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de afstand van gebouwen en warmteopslagtanks tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 5 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b, mag de afstand van bedrijfsgebouwen tot de bestemmingsgrens met de bestemming 'Wonen' niet minder dan 7 m bedragen;
 • d. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen mag op bij eenzelfde bedrijfsvestiging behorende gronden ten hoogste zoveel bedragen als in de tabel in lid 6.1, onder a, is aangegeven;
 • e. de gezamenlijke inhoud van een bedrijfswoning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
 • f. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd op ten minste 3 m achter het verlengde van de voorgevel van de betreffende bedrijfswoning;
 • g. de gezamenlijke oppervlakte van bij een bedrijfswoning behorende omgevingsvergunningplichtige aan- of uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 50 m² bedragen, onverminderd het bepaalde onder e;
 • h. van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag de goothoogte niet meer bedragen dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 4,5 m, doch in ieder geval niet meer dan 0,25 m boven de bouwvloer van de eerste verdieping van de betreffende bedrijfswoning;
 • i. de goothoogte en bouwhoogte van de hierna genoemde bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij is aangegeven:
  bouwwerken   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
  bedrijfsgebouwen   8 m   9 m  
  bedrijfswoningen   6 m   9 m  
  luifels, vlaggen- en ander masten   -   6 m  
  erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat   -   2 m  
  overige erf- of perceelafscheidingen   -   1 m  
  warmteopslagtanks   -   12 m  
  overige andere bouwwerken   -   5 m  
 • j. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen bergingen, fietsenstallingen en andere ondergeschikte dienstgebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, tot bij elke bedrijfsvestiging een maximale gezamenlijke oppervlakte van 100  m² en een maximale bouwhoogte van 3 m.
6.3 Wijzigingsbevoegdheid
6.3.1 Wijziging naar 'Agrarisch - Glastuinbouw'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien is komen vast te staan dat binnen een bestemmingsvlak de in lid 6.1 bedoelde bedrijfsactiviteiten niet meer worden uitgeoefend, de in dat vlak geldende bestemming te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw', met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. naar gelang de situatie ter plaatse en in aansluiting op aangrenzende gronden, wordt een bouwvlak aangeduid, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van glastuinbouw voor het milieu in de omgeving;
 • b. op bestaande bedrijfswoningen wordt de aanduiding 'bedrijfswoning' aangegeven.
6.3.2 Wijziging naar 'Wonen' en 'Agrarisch - Glastuinbouw'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien is komen vast te staan dat:

 • een bedrijfswoning niet meer als bedrijfswoning dienst doet,
 • de in lid 6.1 bedoelde bedrijfsactiviteiten ter plaatse niet meer worden uitgeoefend en
 • de gronden, behoudens de bij de bedrijfswoning behorende gronden, zijn verkocht ten behoeve van schaalvergroting en/of herstructurering van glastuinbouw,

de bestemming 'Bedrijf' als volgt te wijzigen:

 • a. van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en de als tuin of erf bij die woning behorende gronden, waaronder begrepen de gronden tussen die aanduiding en de weg, wordt de bestemming gewijzigd in de bestemming 'Wonen', en
 • b. van de overige gronden wordt de bestemming gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw',

met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' wordt een bouwvlak aangeduid;
 • 2. het aantal woningen mag per geval niet worden vergroot;
 • 3. vooraf dient vast te staan dat alle voormalige bedrijfsgebouwen zonder cultuurhistorische waarde binnen het nieuwe vlak met de bestemming 'Wonen' worden gesloopt, met uitzondering van voormalige bedrijfsgebouwen die als bijgebouwen bij de woningen worden aangemerkt en voldoen aan de oppervlaktebepalingen genoemd in artikel 16 (Wonen);
 • 4. de wijziging naar de bestemming 'Wonen' mag niet tot gevolg hebben dat omliggende bedrijven, waaronder ook de bij de schaalvergroting en/of herstructurering betrokken bedrijven worden meegerekend, onevenredig in hun bedrijfsvoering worden aangetast;
 • 5. op de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' wordt naar gelang de situatie ter plaatse en in aansluiting op aangrenzende gronden, een bouwvlak aangeduid, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van glastuinbouw voor het milieu in de omgeving.