direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor Bedrijf - Nutsvoorziening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsactiviteiten ten behoeve van bestaande nutsvoorzieningen alsmede nutsvoorzieningen in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in bijlage 1 van deze regels, met uitzondering van:
  • 1. risicovolle inrichtingen;
  • 2. geluidzoneringplichtige inrichtingen;
  • 3. horeca;
  • 4. detailhandel;
  • 5. bedrijfswoningen;
 • b. bedrijfsgebonden kantoren.
7.1.2 Waterzuiveringsinstallatie

Ter plaatse van de aanduiding 'waterzuiveringsinstallatie' zijn de gronden tevens bestemd voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

7.1.3 Zend-/ontvangstinstallatie

Ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' zijn de gronden tevens bestemd voor (tele)communicatiedoeleinden;

7.1.4 Specifieke vorm van bedrijf - Milieustraat

Ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van bedrijf - milieustraat' zijn de gronden tevens bestemd voor voorzieningen ten behoeve van afvalsortering en -verwerking en voor baggerdepot.

7.1.5 Specifieke vorm van bedrijf - Transformatorstation

ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van bedrijf - transformatorstation" zijn de gronden tevens bestemd voor een 150 kV transformatorstation.

7.1.6 Windturbine

Ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' zijn de gronden tevens bestemd voor de opwekking van energie door middel van een windturbine.

7.1.7 Gemaal

Ter plaatse van de aanduiding 'gemaal' zijn de gronden tevens bestemd voor een gemaal.

7.1.8 Ondergeschikte functies
 • a. groenvoorzieningen en water;
 • b. erven en tuinen;
 • c. paden en wegen.
7.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

7.2.1 Gebouwen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen mag dan is aangegeven, voor zover geen bebouwingspercentage is aangegeven geldt een bebouwingspercentage van 80%;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
7.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' niet meer dan 40 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' een hoogte van maximaal 50 m en een tiphoogte van maximaal 70 m.