direct naar inhoud van Artikel 42 Leiding - Riool
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 42 Leiding - Riool

42.1 Bestemmingsomschrijving
42.1.1

De voor Leiding - Riool aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van een ondergrondse rioolpersleiding.

42.1.2

De belangen van de in lid 42.1.1 bedoelde dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de andere daar voorkomende bestemmingen.

42.2 Bouwregels
42.2.1

Ten aanzien van de in lid 42.1 bedoelde dubbelbestemming gelden de volgende bouwregels:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m.
42.2.2

Ten aanzien van de in lid 42.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemmingen gelden de volgende bouwregels:

 • a. bouwwerken zijn niet toegestaan.
42.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 42.2.2 voor het toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming genoemde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouw conform de bestemmingsregels, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding. In het kader van het verzoek om afwijking zal door burgemeester en wethouders advies worden gevraagd aan de leidingbeheerder.

42.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
42.4.1

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 42.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders:

 • a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen;
 • b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • e. het verrichten van grondroeractiviteiten (bv. het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • f. diepploegen;
 • g. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
 • h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
 • i. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.
42.4.2

Het bepaalde in lid 42.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het onderhoud of beheer van de aanwezig leidingen;
 • b. normale onderhoudswerkzaamheden van geringe omvang, of andere werken gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van de leiding;
 • c. andere werken en/of werkzaamheden, uit een oogpunt van ruimtelijke ordening van niet ingrijpende betekenis.
42.4.3

Een vergunning als bedoeld in lid 42.4.1 wordt uitsluitend verleend indien door de uit te voeren werkzaamheden, dan wel de daaraan direct of indirect te verwachten gevolgen, geen schade aan de leidingen wordt veroorzaakt.

42.4.4

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 42.4.1 advies inwinnen bij de leidingbeheerder.