direct naar inhoud van Artikel 32 Water
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 32 Water

32.1 Bestemmingsomschrijving
32.1.1 Algemeen

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. waterhuishoudkundige en waterstaatkundige doeleinden;
  • c. aan de gronden eigen zijnde natuurwaarde, landschappelijke en cultuurhistorische waarde;
32.1.2 Ondergeschikte functies
  • a. kunstwerken, bruggen voor langzaam verkeer;
  • b. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding zoals een duiker, waterinlaat, syphon en een sluis;
  • c. overige voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder aanlegsteigers;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. recreatief medegebruik.
32.1.3 Sluis

Ter plaatse van de aanduiding 'sluis' zijn de gronden tevens bestemd voor een schutsluis.

32.1.4 Steiger - ponton

Ter plaatse van de aanduiding 'steiger' zijn de gronden tevens bestemd voor een ponton.

32.1.5 Karakteristiek

Ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde van de aangeduide objecten.

32.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 32.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat

32.2.1 Gebouwen
  • a. gebouwen niet zijn toegestaan.
32.2.2 Andere bouwwerken
  • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m.