direct naar inhoud van Artikel 31 Verkeer
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 31 Verkeer

31.1 Bestemmingsomschrijving
31.1.1 Algemeen

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, volgens bestaand profiel;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. bermen met agrarisch medegebruik;
 • e. water;
 • f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging;
 • g. bruggen ten behoeve van kruisend verkeer;
 • h. straatmeubilair;
 • i. kunstwerken, beeldende kunst;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. verkooppunten van motorbrandstoffen zijn niet toegestaan.
31.1.2 Parkeerterrein

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' zijn de bedoelde gronden tevens bestemd voor een parkeerterrein ten behoeve van vrachtauto's, met de daarbij behorende voorzieningen.

31.1.3 Laad- en loswal

Ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats' zijn de bedoelde gronden tevens bestemd voor een laad- en loswal ten behoeve de van scheepsvaart.

31.1.4 Speelvoorziening

Ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' zijn de bedoelde gronden tevens bestemd voor speelvoorzieningen.

31.1.5 Camperstandplaatsen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - camperstandplaatsen' zijn de bedoelde gronden tevens bestemd voor ten hoogste 4 camperstandplaatsen.

31.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 31.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat

31.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen niet zijn toegestaan.
31.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 12 m voor kunstwerken, artistieke kunst;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.

31.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
31.3.1

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 31.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders:

 • a. het wijzigen van het profiel van hoofdwatergangen;
 • b. het graven of dempen van hoofdwatergangen.
31.3.2

Het bepaalde in lid 31.3.1 is niet van toepassing:

 • a. op normale onderhoudswerken gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige gebieden;
 • b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van ruimtelijke ordening van niet-ingrijpende betekenis zijn.
31.3.3

Een vergunning als bedoeld in lid 31.3.1 wordt uitsluitend verleend indien de waterstaatkundige en landschappelijke waarden van deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen leidt tot de conclusie dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden in redelijkheid niet kan worden geweigerd.

31.3.4

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 31.3.1 advies in bij het waterschap en/of andere terzake deskundigen.