direct naar inhoud van Artikel 25 Recreatie - Recreatiewoning
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 25 Recreatie - Recreatiewoning

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Recreatiewoning aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatiewoningen;
 • b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen en water;
 • d. erven en tuinen;
 • e. paden en wegen.
25.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 25.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

25.2.1 Gebouwen
 • a. per bestemmingsvlak niet meer dan één vrijstaande recreatiewoning is toegestaan;
 • b. de inhoud van een recreatiewoning niet meer mag bedragen dan 250 m3;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 4 m;
 • d. voor zover de inhoud en goothoogte van de bestaande recreatiewoning afwijkt van de maatvoering onder b en c de bestaande goothoogte en inhoud als maximum geldt;
 • e. het gebouw afgedekt dient te worden met een kap, waarvan de dakhelling ten minste 25º bedraagt;
 • f. per recreatiewoning bijgebouwen en overkappingen mogen worden opgericht, waarbij:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 10 m2;
  • 2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m;
25.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 m.

25.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 25.2.1 onder e ten behoeve van de afdekking van gebouwen met een geringere dakhelling en/of een platte afdekking van gebouwen, indien het een bijgebouw betreft.

25.4 Specifieke gebruiksregels

Ten aanzien van gebruik van wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan het gebruik van een recreatiewoning voor permanente bewoning.