direct naar inhoud van Regels
Plan: De Hemmen III fase 2
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1900.2023oostWPsneehemm-ontw

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan De Hemmen III fase 2, met identificatienummer NL.IMRO.1900.2023oostWPsneehemm-ontw van de gemeente Súdwest-Fryslân;

1.2 wijzigingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, opgenomen in artikel 1 van het bestemmingsplan De Hemmen III met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-vast, vastgesteld op 7 juli 2021, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, opgenomen in artikel 2 van het bestemmingsplan De Hemmen III met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-vast, vastgesteld op 7 juli 2021, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein (Artikel 4)

De regels van artikel 4 van het bestemmingsplan De Hemmen III met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-vast, vastgesteld op 7 juli 2021, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a. in afwijking van het bepaalde onder lid 4.2.1 sub b en e en met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4 sub b, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1':
  • 1. de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen;
  • 2. het bebouwingspercentage maximaal 60% mag bedragen;
  • 3. ten minste 50% van de naar de weg gekeerde gevel van gebouwen in de voorgevelrooilijn zal worden gebouwd;

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels (Artikel 13)

4.1 geluidzone - industrie (lid 13.1)

De regels van artikel 13 lid 13.1 van het bestemmingsplan De Hemmen III met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018oostBPHemmen3-vast, vastgesteld op 7 juli 2021, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.
 • c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan  De Hemmen III fase 2 van de gemeente Súdwest-Fryslân.