direct naar inhoud van Regels

Parapluplan parkeernormen SWF

Status: vastgesteld
Idn: NL.IMRO.1900.2018PHparkerenSWF-vast

TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

 

HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

1.2 Leeswijzer

HOOFDSTUK 2 Juridische toelichting

HOOFDSTUK 3 Uitvoerbaarheid

 

 

HOOFDSTUK 1 Inleiding

 

1.1 Aanleiding

Eind 2014 is de Woningwet gewijzigd waarbij is bepaald dat een groot deel van de bouwverordening uiterlijk op 1 juli 2018 van rechtswege komt te vervallen. Het gaat onder andere om de stedenbouwkundige bepalingen, waaronder de parkeernormbepaling. In een groot aantal vastgestelde bestemmingsplannen in onze gemeente wordt voor het bepalen van de parkeernorm verwezen naar deze parkeernormbepaling. Na 1 juli 2018 kan dus niet meer aan deze parkeernormbepaling worden getoetst en ontbreekt een juridisch regeling om bij ontwikkelingen een parkeernorm te bepalen.

 

Het is nodig om de geldende bestemmingsplannen op dit onderdeel te wijzigen zodat ze weer zijn voorzien van een goede parkeerregeling. Dit kan in de vorm van een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen, waarin deze parkeernormbepaling staat of waarin soms helemaal geen parkeernormbepaling staat, moeten op dit onderdeel worden aangepast. Omdat de regeling overkoepelend geldt voor een groot aantal bestemmingsplannen wordt het een paraplubestemmingsplan genoemd.

 

Voor het opstellen van een nieuwe parkeerregeling is aansluiting gezocht bij de parkeerbepalingen die sinds kort in alle nieuwe bestemmingsplannen zijn opgenomen. In deze parkeerbepalingen verwijzen wij naar het vast te stellen parkeerbeleid. Tot het vaststellen van het parkeerbeleid verwijzen wij in de parkeerbepalingen naar de door het CROW vastgestelde parkeernormen (publicatie 317 – oktober 2012).

 

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een parapluregeling hiervoor. Daarnaast is het wettelijk verplicht om naast de regeling voor de nieuwe parkeernormen een aantal standaard artikelen in het paraplubestemmingsplan op te nemen.

 

1.2 Leeswijzer

De plantoelichting geeft een toelichting op het bestemmingsplan, maar maakt geen juridisch onderdeel uit van het bestemmingsplan. De plantoelichting bevat achtereenvolgens de volgende hoofdstukken:

 

Hoofdstuk 2 Juridische toelichting

 

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 Juridische toelichting

 

Dit bestemmingsplan bevat een nieuw artikel (Artikel 4 Overige regels) waarin de nieuwe parkeernormen van toepassing worden verklaard op dan wel worden vervangen in de bestemmingsplannen die in de toepassingsbepaling in artikel 2 zijn genoemd.

De andere artikelen in dit parapluplan zijn opgenomen omdat dat op basis van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht is. Het betreft de volgende artikelen. In artikel 1 (begrippen) is aangegeven wat het identificatienummer van het plan is en welke onderdelen het juridische deel van het plan omvat. Voor het overige zijn de begrippen uit de vigerende bestemmingsplannen van toepassing. Ook wat betreft de wijze van meten zijn de bepalingen uit de vigerende bestemmingsplannen van toepassing. In artikel 3 is de anti-dubbeltelregeling opgenomen. Deze standaardbepaling is bedoeld om te voorkomen dat van ruimte die in een bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of gebruiksverandering van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede male zou kunnen worden gebruik gemaakt. Tenslotte is er nog een standaardbepaling voor het overgangsrecht opgenomen (artikel 5) en een slotregel (artikel 6).

 

 

HOOFDSTUK 3 Uitvoerbaarheid

 

Dit bestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegde bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten waarop burgers en andere belanghebbenden hun zienswijze op het plan kenbaar kunnen maken.

 

Omdat geen sprake is van een nieuw beleidsvoornemen, is het parapluplan direct als ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben met ingang van 9 juli 2018 tot en met 20 augustus 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan binnengekomen.

 

Vervolgens wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld. In dit geval zijn een aantal ambtelijke wijzingen doorgevoerd. Op basis hiervan is het parapluplan op 8 november gewijzigd vastgesteld. Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan nogmaals zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van beroep bij de Raad van State.