direct naar inhoud van Artikel 12 Bedrijf - Niet agrarisch verwant
Plan: Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG03

Artikel 12 Bedrijf - Niet agrarisch verwant

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Niet agrarisch verwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. niet-agrarisch verwante bedrijven in categorie 1 en 2 conform de 'Lijst van bedrijfsactiviteiten' (bijlage 1 bij deze regels);
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', uitsluitend een nutsvoorziening;
 • c. een caravanstalling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling';
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'waterzuiveringsinstallatie', uitsluitend een (riool)waterzuiveringsinstallatie;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging', uitsluitend een waterberging;
 • f. een brandweerkazerne, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne';
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'antennemast', uitsluitend een antenne/zendmast;
 • h. een groothandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
 • i. een verkooppunt motrorbrandstoffen met lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
 • j. bedrijven in de vorm van:
  • 1. een assemblage van en handel in aanhangwagens, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1';
  • 2. een assemblage van en handel in hekwerken, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2';
  • 3. een autoslopersbedrijf en handel in auto's en auto-onderdelen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 3';
  • 4. een bosbouwbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 5';
  • 5. een composteerbedrijf in handel en tuinaarde, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 8';
  • 6. een dakdekkersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 9';
  • 7. een autowasserette, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 10';
  • 8. reparatie van landbouwmachines, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 11';
  • 9. restauratie van oude auto's, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 12';
  • 10. een groothandel in meubels, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 13';
  • 11. houtbewerking en handel in hout en houtproducten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 14';
  • 12. handel in olie en gas, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 15';
  • 13. verkoop, opslag en handel in historische bouw- en decoratiematerialen, met uitzondering van opslag van grove bouwmaterialen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 17';
  • 14. een kleiwarenfabriek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 18';
  • 15. agrarische dienstverlening en grondverzet en verhuur van machines en toiletcabines, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 19';
  • 16. productie van en handel in muziekinstrumenten en het geven van muziekonderricht, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 21';
  • 17. productie van meubels, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 22';
  • 18. handel in auto's, reparatie- en servicebedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 23';
  • 19. opslag van champignoncompost, zwarte grond en tijdelijke opslag van zand- en grind, alsmede ten behoeve van de opslag voor een trasnportbedrijf, met dien verstande dat alleen mag worden opgeslagen, hetgeen in het kader van de afvalstoffenwetvergunning wordt toegelaten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 24';
  • 20. slopersbedrijf en handel in tweedehands bouwmaterialen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 25';
  • 21. stalling van taxi's en touringcars, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 26';
  • 22. een transportbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 28';
  • 23. zand- en grindbedrijf, transportbedrijf, betoncentrale en aannemersbedrijf, alsmede voor de productie, veredeling, aanvoer, afvoer en handel in bouwgrondstoffen waartoe behalve zand en grind ook alternatieve grondstoffen behoren, verhuur van bouwmaterieel, grondverzetbedrijf en werkplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 29';
  • 24. opslag van een rijdende winkel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 31';
  • 25. smederij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 34';
  • 26. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 36', uitsluitend ten behoeve van opslag en overslag van berm- en plantsoenafval ten behoeve van de gemeente;
  • 27. gemeentewerf/milieustraat/afvalinzameldepot, transportbedrijf, handel in zand- en grind, natuursteen granulaten en grondbank, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 37';
  • 28. industriële automatisering en opslag machines, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 38';
  • 29. stalling van auto's, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 39';
  • 30. handel in vrachtwagenonderdelen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 41';
  • 31. catalogus- en internetverkoop van bruin- en witgoed en tijdelijk opslaan van bruin- en witgoed tot maximaal 100 m3, met dien verstande dat opslag van gevaarlijke afvalstoffen, het demonteren van apparaten en buitenopslag niet is toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 43';
  • 32. een loonbedrijf met ondergeschikt een grondverzetbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 60';
  • 33. detailhandel en groothandel in kozijnen en deuren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 7';
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', uitsluitend voor opslag;
 • l. een agrarisch loonbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf';
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', uitsluitend ten behoeve van een parkeerterrein;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 13' de landschappelijke inpassing van het bedrijf van categorie 2 in de vorm van groenvoorzieningen met een visueel afschermende functie, zoals hagen en gebiedseigen bomen dient plaats te vinden, een en ander overeenkomstig het inrichtingsplan zoals weergegeven in bijlage 14 bij de regels en overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.4.4;
 • o. een paardenhouderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij';
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vrijkomende agrarische bebouwing' , tevens voor bedrijven in voormalige agrarische bebouwing;
 • q. wonen in een bedrijfswoning;

met daaraan ondergeschikt:

 • r. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg', uitsluitend een lpg vulpunt;
 • s. detailhandel in de vorm van een serviceshop, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' met een oppervlakte van maximaal 200 m²;
 • t. ondergeschikte detailhandel tot maximaal 200 m2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • u. detailhandel in electro, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 11';
 • v. een bestaande intensieve veehouderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
 • w. een praktijkruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
 • x. uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.4.3;
 • y. evenementen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.4.2;
 • z. paardrijbakken ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden;
 • aa. groenvoorzieningen;
 • ab. tuinen, erven en terreinen;
 • ac. paden, wegen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
 • ad. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf - Niet agrarisch verwant' aangewezen gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de in artikel 12.1 genoemde bestemming worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. een bedrijfswoning;
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.
12.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal één niet agrarisch verwant bedrijf toegestaan, met dien verstande dat de gronden ter plaatse van de aanduiding 'relatie' gekoppeld zijn ten behoeve van één niet agrarisch verwant bedrijf;
 • b. gebouwen, de bedrijfswoning, bijbehorende bouwwerken, bouwwerken, geen gebouw zijnde in de vorm van waterbassins mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' aangeduide bebouwde oppervlakte, met dien verstande dat daar waar die aanduiding niet aanwezig is, het bouwvlak geheel mag worden bebouwd;
 • d. voor het overige moet worden voldaan aan het bepaalde in artikel 12.2.3 en 12.2.5.
12.2.3 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van de bedrijfsgebouwen dient te worden gebouwd in of achter de bestaande voorgevelrooilijn;
 • c. de afstand van bedrijfsgebouwen tot de bestemmingsvlakgrens bedraagt minimaal 5 meter;
 • d. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt respectievelijk maximaal 6 en 11 meter, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 18' 16,5 meter bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' maximaal de aangeduide bouwhoogte bedraagt;
  • 3. de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' maximaal de aangeduide goothoogte bedraagt.
12.2.4 Bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. per bouwvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' bedrijfswoningen zijn toegestaan tot een maximum aantal zoals is aangeduid op de verbeelding;
 • a. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van de bedrijfswoning wordt gebouwd in of achter de bestaande voorgevelrooilijn;
 • c. de afstand van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken tot de bestemmingsvlakgrens bedraagt minimaal 5 meter;
 • d. de inhoud van de bedrijfswoning inclusief bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 1000 m³, dan wel maximaal de bestaande inhoud, met uitzondering van het bepaalde onder i;
 • e. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt respectievelijk maximaal 6 en 9 meter, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' maximaal de aangeduide goot- en bouwhoogte bedraagt;
 • f. bijbehorende bouwwerken worden op een afstand van minimaal 1 meter achter de bestaande voorgevelrooilijn gebouwd;
 • g. de afstand tussen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 15 meter;
 • h. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt respectievelijk maximaal 3,30 meter en 6 meter;
 • i. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke ten behoeve van de bedrijfswoning, mits:
  • 1. de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt;
  • 2. de breedte maximaal 50% van de breedte van de voorgevel van de woning bedraagt;
  • 3. de goothoogte maximaal gelijk is aan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer + 0,30 meter;
  • 4. de afstand tot de bestemmingen 'Verkeer' minimaal 3,5 meter bedraagt.
12.2.5 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouw zijnde in de vorm van waterbassins mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen ook in het bestemmingsvlak worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt maximaal 12 meter, met uitzondering van:
  • 1. erf- en terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 2. luifels, waarvan de hoogte maximaal 7 meter bedraagt;
  • 3. vlaggen, reclame en lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 10 meter bedraagt;
  • 4. bestaande zendmasten, waarvan de hoogte maximaal 40 meter bedraagt;
  • 5. omheiningen rond een paardrijbak in de vorm van een open afscheiding, waarvan de bouwhoogte maximaal 1,50 meter bedraagt;
  • 6. zend-/antennemasten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'antennemast', waarvan de bouwhoogte maximaal 40 meter bedraagt;
  • 7. lichtmasten rond een paardrijbak, waarvan de bouwhoogte maximaal 8 meter bedraagt;
  • 8. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 29', waar de bouwhoogte van alle bouwwerken, geen gebouw zijnde maximaal 25 meter bedraagt;
  • 9. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 18' waar de bouwhoogte van alle bouwwerken, geen gebouw zijnde maximaal 35 meter bedraagt;
 • d. per bedrijfswoning is maximaal 1 niet-overdekt zwembad toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de afstand van de bedrijfswoning tot het zwembad maximaal 15 meter bedraagt;
  • 2. de oppervlakte van het zwembad maximaal 30 m² bedraagt;
 • e. het bouwen van één overkapping aan de achter- of zijgevel bij de bedrijfswoning is toegestaan, mits de oppervlakte maximaal 30 m² bedraagt.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing en aan de inrichting van het bestemmingsvlak:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van een goede landschappelijke inpassing.
12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. detailhandel, behoudens toegestaan krachtens artikel 12.1;
 • b. evenementen, behoudens toegestaan krachtens artikel 12.4.2;
 • c. horeca;
 • d. geluidszoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen en bedrijven van categorie 3 en 4, behoudens toegestaan krachtens artikel 12.1;
 • e. woningsplitsing;
 • f. verblijfsrecreatie;
 • a. permanente of tijdelijke bewoning van gebouwen en bijbehorende bouwwerken, uitgezonderd de bedrijfswoning;
 • b. opslag van mest(stoffen) mest/sleufsilo's;
 • c. opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • d. buitenopslag voor de voorgevelrooilijn.
12.4.2 Evenementen

Evenementen zijn maximaal drie keer per jaar toegestaan voor de duur van maximaal drie aaneengesloten dagen per evenement, inclusief op- en afbouw.

12.4.3 Beroep of bedrijf aan huis

Een beroep of bedrijf aan huis bij de bedrijfswoning, als opgenomen in het 'Overzicht beroep of bedrijf aan huis' (bijlage 2 bij deze regels) of hiermee naar aard en omvang gelijk te stellen beroepen en bedrijven, wordt geacht in overeenstemming te zijn met de woonbestemming en is toegestaan, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft;
 • b. degene die gebruiker van de woning is tevens degene is die het beroep of bedrijf aan huis uitoefent;
 • c. maximaal 50 m² van de bestaande bebouwing mag worden gebruikt voor beroep en bedrijf aan huis;
 • d. het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert c.q. geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of de buurt;
 • e. het gebruik geen dusdanige verkeersaantrekkende activiteiten betreft welke kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • f. in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte;
 • g. internetverkoop slechts is toegestaan indien er geen uitstalling ten verkoop plaatsvindt en de te verkopen producten niet ter plaatse bezichtigd en afgehaald kunnen worden. Opslag ten behoeve van internetverkoop is mogelijk binnen de bestaande bebouwing tot maximaal 50 m² waarbij ter plaatse opslag en verzending plaatsvindt. Internetverkoop waarbij ter plaatse alleen de elektronische transactie plaatsvindt en geen opslag en verzending plaatsvindt is zonder meer toegestaan;
 • h. er geen detailhandel plaatsvindt, behoudens beperkte verkoop in het klein in direct verband met het aan huis gebonden beroep/bedrijf;
 • i. er geen buitenopslag plaatsvindt;
 • j. reclame-uitingen ten dienste van het beroep of bedrijf aan huis beperkt blijven tot het plaatsen van een bord met als maximale afmetingen 1 meter x 0,5 meter aan de voor- of zijgevel of in de voor- of zijtuin op een hoogte van maximaal 2 meter. Neon- of andere lichtreclame is in dit kader niet toegestaan.
12.4.4 Gebruik ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 13'

Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de gebouwen voor een bedrijf van categorie 2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - landschappelijke inpassing 13' conform de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch verwant' is alleen toegestaan als de landschappelijke inpassing zoals bedoeld in artikel 12.1 onder n conform het inrichtingsplan zoals opgenomen in bijlage 14 bij deze regels, is uitgevoerd en/of in stand wordt gehouden.