direct naar inhoud van Artikel 45 Algemene aanduidingsregels
Plan: Butengebiet Dantumadiel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb-0401

Artikel 45 Algemene aanduidingsregels

45.1 geluidzone - industrie
45.1.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' geluidzone - industrie ' geldt dat die gronden - naast de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte voor een industrieterrein.

45.1.2 Bouwregels

Er mag geen toename plaatsvinden van het aantal geluidgevoelige functies.

45.1.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 45.1.2 en nieuwe geluidgevoelige functies worden toegestaan, mits de geluidbelasting van de gevels van de geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere waarde.

45.1.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken op het bouwperceel ten behoeve van een doelmatige akoestische afscherming ten behoeve van de bescherming van de beschikbare geluidsruimte.

45.2 luchtvaartverkeerzone
45.2.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' luchtvaartverkeerzone ' geldt dat die gronden - naast de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van de functionele bruikbaarheid van het militaire luchtvaartterrein Leeuwarden.

45.2.2 Bouwregels

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 151 m.

45.3 milieuzone - voormalige vuilstort
45.3.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone - voormalige vuilstort ' is uitsluitend het gebruik als grasland toegestaan.

45.3.2 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in die zin dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijziging in gebruik, bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat.

45.4 veiligheidszone - lpg
45.4.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' veiligheidszone - lpg ' geldt dat die gronden - naast de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een (nabij) aanwezige lpg-installatie.

45.4.2 Bouwregels

Er mag geen toename plaatsvinden van het aantal kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, tenzij ze behoren tot de inrichting waartoe ook de lpg-installatie behoort.

45.4.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in die zin dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijziging in regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat.

45.5 vrijwaringszone - radar
45.5.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' vrijwaringszone - radar ' geldt dat die gronden - naast de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van de functionele bruikbaarheid van het radarstation.

45.5.2 Bouwregels

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 75 m.

45.6 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Ter plaatse van de aanduiding ' wro-zone - wijzigingsgebied 1 ' geldt een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in 8.8.1 onder b.

45.7 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Ter plaatse van de aanduiding ' wro-zone - wijzigingsgebied 2 ' geldt een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in 47.1.1 onder d.

45.8 wro-zone - wijzigingsgebied 3

Ter plaatse van de aanduiding ' wro-zone - wijzigingsgebied 3 ' geldt een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in 47.1.1 onder e.

45.9 wro-zone - wijzigingsgebied 4

ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 4' geldt een wijzigingsbevoegheid die is opgenomen in 47.1.1 onder f.