direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. openbare nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

 • b. groenvoorzieningen en verhardingen;
 • c. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • d. gebouwen;
 • e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 24 en 27 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

4.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 4.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mogen ten hoogste 4 m bedragen;
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen voor:
  • 1. erfafscheidingen 2 m;
  • 2. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 3 m.
4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 4.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen met een hoogte van maximaal 2,5 m, mits de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.