direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een autoverhuur- en autowasbedrijf met ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autoverhuurbedrijf / autowasserij'. Ter plekke van deze aanduiding is als onderdeel van dit bedrijf tevens inpandige detailhandel toegestaan met een vloeroppervlak van maximaal 20 m2; deze inpandige detailhandel is uitsluitend toegestaan voor zover deze vergelijkbaar is met een tankshop;

alsmede voor:

 • b. erven en tuinen;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • f. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • g. gebouwen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in artikel 26 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

3.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd.
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen alsmede de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' bedragen maximaal de/het op de verbeelding aangegeven goothoogte, bouwhoogte respectievelijk bebouwingspercentage.
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens 1 m;
  • 2. van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens 2 m;
  • 3. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
 • d. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m┬▓;
  • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor:

 • a. het afwijken van het bepaalde in lid 3.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen voor de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2 m.
 • b. het afwijken van het bepaalde in lid 3.2 onder c voor de realisatie van erfafscheidingen in of achter de voorste bouwgrens met een hoogte van maximaal 2,5 m, mits de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.
3.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder verboden gebruik wordt tevens verstaan het gebruik van (gedeelten) van de gebouwen voor bewoning.
 • b. Ten aanzien van de in lid 3.1 genoemde functies gelden de volgende beperkingen:
  • 1. seks- en/of pornobedrijven en/of prostitutiebedrijven zijn niet toegestaan;
  • 2. detailhandel en zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan, met uitzonderingen van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit;
  • 3. benzineservicestations met LPG-verkoop zijn niet toegestaan;
  • 4. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
  • 5. het aantal bedrijven per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan het op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaande aantal.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Vestiging bedrijven

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor de vestiging van een bedrijf uit de milieucategorie├źn 1 en 2 als vermeld in de staat van bedrijfsactiviteiten, dan wel voor de vestiging van een bedrijf dat naar aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijkgesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot milieucategorie 1 of 2, mits de aard en de activiteiten van het bedrijf geen afbreuk veroorzaken op het woon- en leefklimaat in de omgeving.